Văn Bản Hợp Nhất Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 được sửa đổi, bổ sung như sau:

– Nghị định 01/2017 / NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 03/03/2017.

– Nghị định 62/2019 / NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2015 / NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực từ ngày 01/9/2015. Năm 2019.

– Nghị định 148/2020 / NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 08/02/2021.

Xem chi tiết tại Văn bản hợp nhất 04 / VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng