Thu Tiền Thuê Đất Của Hệ Thống Đường Dây Tải Điện

  • 12/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây tải điện (Hình ảnh minh họa)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với ý kiến ​​thống nhất của các bộ, ngành và đại biểu tại cuộc họp về việc thu tiền thuê đất hệ thống đường dây tải điện theo quy định của pháp luật về đất đai;

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan đề xuất thời điểm cụ thể bắt đầu thu tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, không chậm hơn. hơn một nửa thời gian. đầu tháng 6 năm 2022.

Đồng thời, Bộ Tài chính tổng hợp (tạm thời) số liệu tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai của hệ thống đường dây tải điện hiện có trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất. tinh giản nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, …), thực hành tiết kiệm chi, tính toán cùng các yếu tố chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp để xây dựng khung giá của mức. giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2021-2025 bao gồm cả tiền thuê đất của hệ thống đường dây tải điện, đảm bảo nguyên tắc không làm tăng giá bán lẻ điện bình quân trình Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tiến độ thu tiền thuê đất quy định tại thông báo này.

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, cơ cấu lại. hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chi tiêu; giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình xác định, thu, nộp, hạch toán tiền thuê đất hệ thống đường dây tải điện để đảm bảo tiến độ thu tiền thuê đất theo quy định tại Thông báo này.

Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, giám sát việc thu, nộp, hạch toán tiền thuê đất của hệ thống đường dây tải điện theo quy định của pháp luật. tham nhũng, lợi ích nhóm.

Thông báo 296 / TB-VPCP được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 03/11/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng