english
english

Luật sư

Luật sư LHD

Team
Tô Hồng Đức
Luật sư điều hành

Luật sư sáng lập  ► Nơi làm việc: Văn Phòng Hồ Chí Minh ► Email: all@lhdfirm.com ► Điện thoại: 02822612929 

Team
Tô Thị Thanh Thủy
Điều hành văn phòng Hồ Chí Minh

Luật sư thành viên ► Nơi làm việc: văn phòng Hồ Chí Minh  ► Email: thanhthuy@lhdfirm.com ► Điện thoại: 02822612929

Team
Nguyễn Phương Khánh
Điều hành văn phòng Hà Nội

Luật sư thành viên ► Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội ► Email: phuongkhanh@lhdfirm.com ► Điện thoại: 02422612929

Team
Bùi Kim Chung
Kế Toán Trưởng

Kế toán trưởng ► Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh ► Email: kimchung@lhdfirm.com ►Điện thoại: 02822612929  

Team
Hồ Sỹ Hiệp
Luật sư thành viên

Luật sư thành viên ► Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội ► Email: syhiep@lhdfirm.com ►Điện thoại: 02422612929

Team
Trần Lê Mỹ Thịnh
Điều hành văn phòng Đà Nẵng

Luật sư thành viên ► Nơi làm việc: Văn phòng Đà Nẵng ► Email: zelda@lhdfirm.com ► Điện thoại: 02366532929

Team
Trần Thúy Vi
Luật sư Thành Viên

Luật sư thành viên ► Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh ► Email: vitran@lhdfirm.com ► Điện thoại: 02822612929

Team
Phan Thị Quí
Luật sư thành viên

Luật sư thành viên ► Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh ► Email: qui.phan@lhdfirm.com ► Điện thoại: 02822612929

Team
Nguyễn Hương Quỳnh Thảo
Luật sư thành viên

Luật sư thành viên ► Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh ► Email: quynhthao@lhdfirm.com ►Điện thoại: 02822612929

Team
Bùi Thị Kim Thúy
Kế toán Trưởng

Kế toán trưởng ► Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội ► Email: kimthuy@lhdfirm.com ►Điện thoại: 02422612929  

Team
Nguyễn Kim Na
Người đại diện SHCN

Đại diện SHCN ► Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội ► Email: kimna@lhdfirm.com ►Điện thoại: 02422612929  

Team
Mai Liên
Luật sư thành viên

Luật sư thành viên ► Nơi làm việc: Văn phòng Hà Nội ► Email: mailien@lhdfirm.com ►Điện thoại: 02422612929  

Team
Lê Thị Minh Thùy
Luật sư thành viên

Luật sư ► Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh ► Email: minhthuy@lhdfirm.com ►Điện thoại: 02822612929