Sở Hữu Trí Tuệ

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bảo vệ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, đăng ký bản quyền tác giả 

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng