Sửa Đổi Quy Định Về Miễn, Giảm Tiền Thuê Đất

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Sửa đổi quy định về miễn, giảm tiền thuê đất

** Về miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bổ sung Khoản 4 vào Điều 19 như sau (thay thế Khoản 4 đã bị bãi bỏ theo Nghị định 35/2017 / NĐ-CP):

Đối với dự án đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá 1,5 lần thời gian được miễn tiền thuê đất. , thuê mặt nước quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014 / NĐ-CP và không vượt quá thời hạn của dự án đầu tư.

“Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

… 3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định. của luật đầu tư.

Danh mục địa bàn được ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể ”.

** Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bổ sung Khoản 2 vào Điều 20 như sau (thay thế Khoản 2 đã bị bãi bỏ theo Nghị định 35/2017 / NĐ-CP):

Đối với dự án đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Luật Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giảm tiền thuê đất không quá 1,5 lần mức giảm tiền thuê đất quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 20 Nghị định 46/2014 / NĐ-CP.

“Điều 20. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau đây:

a) Hợp tác xã thuê đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê đất. “

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng