Thực hiện Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo EVFTA

  • 10/01/2022

Để triển khai các quy định tại Nghị định này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam nhập khẩu vào các vùng lãnh thổ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP, tại thời điểm thông quan, người khai hải quan khai, áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu theo theo quy định tại Phụ lục 1- Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục hàng hóa chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020 / NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. chính phủ.

Đối với hàng hóa nhập khẩu đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP, người khai hải quan khai mã biểu thuế B25 trên tờ khai nhập khẩu để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA. quy định tại Phụ lục 2 của Nghị định.

Liên quan đến việc xử lý các khoản thuế nộp thừa trên các vùng lãnh thổ của Liên minh Châu Âu. Đặc biệt, đối với hàng hóa xuất khẩu trên các tờ khai đăng ký từ ngày 01/8/2020, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu, trường hợp người khai hải quan nộp đủ hồ sơ chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm b, điểm c khoản 2, Điều 4 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP, thực hiện khai bổ sung để áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi thấp hơn theo Hiệp định EVFTA. Cơ quan hải quan thực hiện xử lý số thuế nộp thừa theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP và khoản 64, 65 Điều 1 Thông tư 39/2016 / TT-BTC ngày 20/4/2018.

Công chức Hải quan Hữu Nghị hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nu

Đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên Liên minh châu Âu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 111/2020 / NĐ-CP, Công quốc Andora, Cộng hòa San Ma-ri-a và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường nội địa) đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực. trường hợp đủ điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 5 Nghị định này và đã nộp thuế với mức thuế suất cao hơn thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung. được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt EVFTA và được xử lý số thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP và các khoản 64, 65 Điều 1 Thông tư. Ngày 39/4/2018 / TT-BTC.

Người khai hải quan có văn bản đề nghị xử lý số thuế nhập khẩu nộp thừa theo mẫu số 27 / CVĐNHNT / TXNK ban hành kèm theo Thông tư 39/2018 / TT-BTC đáp ứng quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ xác nhận xuất xứ. hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Đối với Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Tổng cục Hải quan cho biết, việc xử lý số nộp thừa chỉ áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu từ Việt Nam sang Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Vương quốc Anh và Bắc Ireland đối với các tờ khai phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA, kiểm tra thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. đặc biệt theo quy định tại Nghị định 111/2020 / NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu đáp ứng đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA thì số thuế nộp thừa sẽ bị xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, tuyên truyền sâu rộng để các doanh nghiệp thống nhất thực hiện theo hướng dẫn trên.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng