Quy Trình Bầu Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng Chính Phủ, Chủ Tịch Quốc Hội

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

Thủ tục bầu Chủ tịch nước

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách những người được đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

2. Ngoài danh sách do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu, ứng cử vào chức vụ Chủ tịch nước; người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách những người ứng cử.

3. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội có thể gặp Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về những vấn đề có liên quan.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội; trình Quốc hội quyết định danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử.

5. Quốc hội thảo luận, biểu quyết danh sách để bầu Chủ tịch nước.

6. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.

7. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và biểu quyết.

9. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

10. Chủ tịch nước tuyên thệ.

Thủ tục bầu Thủ tướng Chính phủ

1. Chủ tịch nước trình danh sách những người được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

2. Ngoài danh sách do Chủ tịch nước đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền đề cử, ứng cử vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ; người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách những người ứng cử.

3. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội có thể họp với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và mời Chủ tịch nước tham dự để trao đổi về những vấn đề có liên quan.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội.

5. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội.

6. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội quyết định danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử.

7. Quốc hội thảo luận, biểu quyết danh sách bầu Thủ tướng Chính phủ.

8. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.

9. Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

10. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và biểu quyết.

11. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

12. Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội

Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội theo trình tự sau đây:

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước trình danh sách những người được đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước;

2. Ngoài danh sách do Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu, ứng cử vào chức danh Chủ tịch Quốc hội; người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách những người ứng cử;

3. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội khóa trước có thể gặp Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về những vấn đề có liên quan;

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội; trình Quốc hội quyết định danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử;

5. Quốc hội thảo luận, biểu quyết danh sách bầu Chủ tịch Quốc hội.

6. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu;

7. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín;

8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và biểu quyết;

9. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội;

10. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Tại các kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất, trong trường hợp cần thiết, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội theo trình tự quy định.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng