Hướng Dẫn Thực Hiện Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt Của Việt Nam Trong Thực Hiện Evfta Giai Đoạn 2020-2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hàng hóa có xuất xứ thuần túy theo Hiệp định EVFTA (Ảnh minh họa)

Theo đó, để thực hiện Nghị định, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được nhập khẩu vào các vùng lãnh thổ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP. Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai báo. kê khai, áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục hàng hóa chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020 / NĐ-CP ngày 25/5/2020.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu

Hàng hóa nhập khẩu đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP thì người khai hải quan khai mã biểu thuế B25 trên tờ khai nhập khẩu để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA quy định tại Phụ lục II Nghị định 111 / Năm 2020.

3. Về xử lý tiền thuế nộp thừa

– Đối với các lãnh thổ của Liên minh Châu Âu:

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu trong các tờ khai đăng ký từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, trong thời hạn một năm kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu đối với trường hợp người khai hải quan nộp đủ hồ sơ chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm b, điểm c khoản 2, Điều 4 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP, trường hợp khai bổ sung để được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi thấp hơn theo Hiệp định EVFTA thì cơ quan Hải quan xử lý số thuế nộp thừa theo quy định tại điểm c khoản 3. Điều 4 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP và Khoản 64, 65 Điều 1 Thông tư 39/2016 / TT-BTC ngày 20/4/2018.

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước thuộc các Lãnh thổ thành viên của Liên minh Châu Âu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 111/2020, Công quốc Andora, Cộng hòa San Mari-nô và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường nội địa) đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/8/2020 đến trước ngày Nghị định 111/2020. Trường hợp có đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020 và đã nộp thuế với mức thuế suất cao hơn thì người khai hải quan khai bổ sung. áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt EVFTA và xử lý số thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP và khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2014 / TT- BTC ngày 20/4/2018.

Người khai hải quan có văn bản đề nghị xử lý số thuế nhập khẩu nộp thừa theo mẫu số 27 / CVĐNHNT / TXNK ban hành kèm theo Thông tư 39/2016 / TT-BTC ngày 20/01/2018 đáp ứng quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ xác nhận xuất xứ hàng hóa phù hợp với quy định của Hiệp định EVFTA.

– Đối với Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland:

Việc xử lý số nộp thừa chỉ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. các tờ khai phát sinh trong thời gian từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Hiệp định EVFTA, kiểm tra thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi. ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định 111/2020 / NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA thì số thuế nộp thừa sẽ được xử lý theo quy định.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục và doanh nghiệp thực hiện nhất quán nội dung chỉ đạo nêu trên.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng