Hải Quan Tp.hcm Hướng Dẫn Nhiều Vướng Mắc Về Evfta Cho Doanh Nghiệp

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Công chức Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: CARD

Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương về những vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 11/2020 / TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương, Cục Hải quan TP.HCM cho biết ngày 21 / Ngày 08/8/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 5575 / TCHQ-GSQL thực hiện nội dung Công văn số 6123 / BCT-XNK ngày 18/8/2020 của Bộ Công Thương về việc áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. theo hệ thống REX (Hệ thống nhà xuất khẩu đã đăng ký) hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 19, Thông tư số 11/2020 / TT-BCT ngày 15/6/2020.

Đối với hình thức tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo các nội dung quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 24 Thông tư 11/2020 / TT-BCT. Theo đó, người xuất khẩu tự xác nhận xuất xứ hàng hóa trên hóa đơn, phiếu xuất kho hoặc chứng từ thương mại khác với đầy đủ thông tin về hàng hóa bằng cách đánh máy, đóng dấu hoặc in nội dung tờ khai xuất khẩu. xuất xứ của hàng hóa trên chứng từ.

Nhà xuất khẩu sử dụng Mẫu Tuyên bố xuất xứ bằng một trong các phiên bản ngôn ngữ quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này và phù hợp với pháp luật của Liên minh Châu Âu. Trường hợp người xuất khẩu khai báo bằng chữ viết tay thì tờ khai được viết bằng mực và viết hoa.

Thuật ngữ “chứng từ thương mại khác” được đề cập trong khoản 2 của Điều này có thể là một phiếu gửi hàng, hóa đơn chiếu lệ hoặc phiếu đóng gói. Các chứng từ vận tải như vận đơn hoặc vận đơn hàng không không được coi là chứng từ. thương mại khác.

Việc tự chứng nhận xuất xứ không được thực hiện trên một mẫu riêng. Được phép tự chứng nhận xuất xứ trên một trang khác của tài liệu thương mại, với điều kiện trang đó được công nhận là một phần của tài liệu thương mại.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020 / NĐ-CP ngày 18/9/2020.

Về một số vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Hiệp định EVFTA, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn:

Về cách ghi tên nhà xuất khẩu theo tờ khai xuất xứ, căn cứ Phụ lục VI, Nghị định thư số 1, Hiệp định EVFTA (hướng dẫn tại Phụ lục VII, Thông tư 11/2020 / TT-BCT ngày 15/6/2020) của Bộ Công Thương), mẫu tờ khai xuất xứ hàng hóa được thể hiện bằng tiếng Anh. Như vậy, tờ khai xuất xứ mẫu không quy định tên người xuất khẩu phải được thể hiện bằng chữ đánh máy.

Về việc miễn ký, miễn ghi tên người ký trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, căn cứ khoản 5 Điều 24 Thông tư 11/2020 / TT-BCT: Văn bản tự chứng nhận xuất xứ phải có chữ ký viết tay. của nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của EU có thể không ký với điều kiện nhà xuất khẩu cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia thành viên xuất khẩu một cam kết bằng văn bản rằng nhà xuất khẩu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bằng chứng xuất xứ của hàng hóa. ”

Hiện tại, Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan về vướng mắc đối với chứng từ tự xác nhận của doanh nghiệp xuất khẩu đã đăng ký trong cơ sở dữ liệu điện tử (đăng ký mã REX) quy định tại khoản 1 (c) Điều 19 Thông tư 11 / 2020 / TT-BCT có bắt buộc phải có tên và chữ ký của người xuất khẩu hay không. Và sẽ trả lời doanh nghiệp khi có hướng dẫn cụ thể của Tổng cục Hải quan.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng