Tổng hợp các Luật, Nghị định, Thông tư về Điện lực có hiệu lực

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tổng hợp các Luật, Nghị định, Thông tư về Điện lực có hiệu lực

Tên, số tài liệu

Trích nội dung

Ngày có hiệu lực

Luật

Luật điện lực năm 2004

1/7/2005

Luật Điện lực sửa đổi 2012

Ngày 1 tháng 7 năm 2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Án Lệnh

Nghị định 51/2020 / NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 14/2014 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Ngày 21 tháng 4 năm 2020

Nghị định 14/2014 / NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Ngày 15 tháng 4 năm 2014

Nghị định 137/2013 / NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

10/12/2013

Nghị định 134/2013 / NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 1 tháng 12 năm 2013

Nghị định 17/2020 / NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Ngày 22 tháng 3 năm 2020

Nghị định 08/2018 / NĐ-CP

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Ngày 15 tháng 1 năm 2018

Nghị định 26/2018 / NĐ-CP

Về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

28/02/2018

Nghị định 10/2017 / NĐ-CP

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013 / NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày 1 tháng 4 năm 2017

Thông tư

Thông tư 05/2021 / TT-BCT

Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Thông tư 06/2021 / TT-BCT

Sửa đổi Thông tư 16/2014 / TT-BCT quy định thực hiện giá bán điện

Ngày 25 tháng 9 năm 2021

Thông tư 16/2014 / TT-BCT

Quy định về thực hiện giá bán điện

Ngày 1 tháng 6 năm 2014

Thông tư 31/2019 / TT-BCT

Sửa đổi Thông tư 28/2014 / TT-BCT quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014 / TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014 / TT-BCT quy định quy trình vận hành hệ thống điện quốc gia hệ thống năng lượng

03/01/2020

Thông tư 22/2017 / TT-BCT

Quy chế khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

12/12/2017

Thông tư 25/2016 / TT-BCT

Điều độ hệ thống điện truyền tải

Ngày 16 tháng 1 năm 2017

Thông tư 24/2016 / TT-BCT

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Ngày 16 tháng 1 năm 2017

Thông tư 30/2015 / TT-BCT

Quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ

11/02/2015

Thông tư 57/2014 / TT-BCT

Quy định về phương pháp, thủ tục xây dựng và ban hành khung giá phát điện

03/02/2015

Thông tư 44/2014 / TT-BCT

Quy định về quy trình vận hành hệ thống điện quốc gia

23 tháng 1, 2015

Thông tư 28/2014 / TT-BCT

Quy định về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia

11/05/2014

Thông tư 43/2014 / TT-BCT

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng trung tâm điện lực

05/01/2015

Thông tư 40/2014 / TT-BCT

Quy chế điều độ hệ thống điện quốc gia

Ngày 24 tháng 12 năm 2014

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng