Tổng hợp các luật, nghị định, thông tư có hiệu lực trong lĩnh vực kiểm toán

  • 10/01/2022

Tổng hợp các luật, nghị định, thông tư về kiểm toán có hiệu lực (Ảnh minh họa)

Tên, số tài liệu

Trích nội dung

Ngày có hiệu lực

Luật

Luật Kiểm toán độc lập 2011

01/01/2012

Luật Kiểm toán Nhà nước 2015

01/01/2016

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung năm 2019

01/07/2020

Án Lệnh

Nghị định 30/2009 / NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 105/2004 / NĐ-CP về Kiểm toán độc lập

Ngày 14 tháng 5 năm 2009

Nghị định 17/2012 / NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập 2011

Ngày 1 tháng 5 năm 2012

Nghị định 84/2016 / NĐ-CP

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề và tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

1/7/2016

Nghị định 41/2018 / NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ngày 1 tháng 5 năm 2018

Nghị định 66/2018 / NĐ-CP

Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước

1/7/2018

Nghị định 05/2019 / NĐ-CP

Kiểm toán nội bộ

1 tháng 4, 2019

Nghị định 134/2020 / NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 84/2016 / NĐ-CP về tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm toán viên hành nghề và tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công cộng

01/01/2021

Thông tư

Thông tư 08/2021 / TT-BTC

Các Chuẩn mực Việt Nam về Kiểm toán Nội bộ và Các Nguyên tắc Đạo đức của Kiểm toán Nội bộ

Ngày 1 tháng 4 năm 2021

Thông tư 25/2020 / TT-NHNN

Quy định về quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu, thu thập chứng từ kế toán trong hệ thống “Ngân hàng lõi, kế toán, ngân sách và tích hợp hệ thống” tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/03/2020

Thông tư 67/2020 / TT-BTC

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 1 tháng 9 năm 2020

Thông tư 66/2020 / TT-BTC

Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp

Ngày 1 tháng 9 năm 2020

Thông tư 06/2020 / TT-NHNN

Quy định về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 15 tháng 8 năm 2020

Thông tư 39/2020 / TT-BTC

Sửa đổi chế độ báo cáo trong Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

1/7/2020

Thông tư 40/2020 / TT-BTC

Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán và Nghị định 17/2012 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập

1/7/2020

Thông tư 70/2015 / TT-BTC

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán

01/01/2016

Thông tư 56/2015 / TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 150/2012 / TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến ​​thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngày 8 tháng 6 năm 2015

Thông tư 157/2014 / TT-BTC

Quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

23 tháng 10, 2014

Thông tư 183/2013 / TT-BTC

Kiểm toán độc lập các đơn vị có lợi ích công cộng

18 tháng 1, 2014

Thông tư 214/2012 / TT-BTC

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

01/01/2014

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng