Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

 • 01/12/2021
Miễn phí tư vấn và tiến hành thủ tục xin Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ↓ LHD Law Firm

Miễn phí tư vấn và tiến hành thủ tục xin Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ↓ LHD Law Firm

 • Hồ Chí Minh: 02822446739
 • Hà Nội: 02422612929
 • Đà Nẵng: 02366532929

 

Dịch vụ tư vấn xin Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Bối cảnh lịch sử

Hiện nay vốn FDI đổ vào Việt Nam rất nhiều, với các tập đoàn lớn đã có mặt tại Việt Nam trong suốt 10 năm qua, Việt Nam đang nổi lên như là một công xưởng mới của thế giới.

Các tập đoàn lớn từ Samsung, Toyota, Inter …vv đều có mặt tại Việt Nam và kéo theo đó là sự ra đời của các công ty Công nghiệp bổ trợ (RẤT NHIỀU) để giúp sức cho các tập đoàn lớn, và đơn nhiên việc các công ty này nhận được nhiều ưu đãi của Chính phủ không có gì là mới so với những đóng góp của họ cho nên Công Nghiệp Việt Nam.

Công nghiệp hỗ trợ là gì ?

Điều 3.1 Nghị định 111/2015/NĐ-CP và Điều 3.1 TT 55/2015/TT-BCT định nghĩa “Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.”

Hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ bao gồm: Hoạt động trợ giúp của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân về công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, hợp tác quốc tế, phát triển thị trường; đầu tư dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; cung ứng dịch vụ phục vụ công nghiệp hỗ trợ.

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động xúc tiến, trợ giúp phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm mục tiêu phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

giấy phép công nghiệp hỗ trợ

Đối tượng được hưởng ưu đãi công nghiệp hỗ trợ

Theo Điều 3.1 Nghị định 111/2015/NĐ-CP, Công Nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển: Bao gồm dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới, sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20% (Điều 11.1 Nghị định 111/2015/NĐ-CP).

Điều 3.3 Thông tư 55/2015/TT-BTC quy định dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là:

– Dự án được thực hiện lần đầu hoặc hoạt động độc lập với dự án hiện có;

– Dự án đang sản xuất và được mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

Hồ sơ xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Số lượng hồ sơ: 06 bản (01 bản chính và 05 bản sao). Trong đó, hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký xin ưu đãi. Trường hợp các dự án có thay đổi về điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư thì gửi hồ sơ bổ sung (nội dung phần thay đổi) tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét.

Thành phần hồ sơ

 1. Văn bản đề nghị xác nhận ưu đãi theo mẫu;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. Thuyết minh dự án:

– Trường hợp dự án được thực hiện lần đầu hoặc hoạt động độc lập báo cáo dự án đầu tư

– Trường hợp dự án đang sản xuất:

+ Thuyết minh hiện trạng quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc thiết bị (bảng kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị chuyên ngành cho các công đoạn chính phù hợp với sản phẩm và quy mô đang sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng…); công suất sản xuất; Báo cáo kiểm toán độc lập năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ xin xác nhận ưu đãi (hoặc báo cáo tài chính);

+ Thuyết minh đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

 1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án đầu tư mới) hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường hoặc xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (đối với dự án đang hoạt động).
 2. Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN  ban hành) hoặc tương đương (nếu có) do tổ chức chứng nhận được phép hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa cấp.
 3. Thủ tục xác nhận ưu đãi

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tới cơ quan dưới đây:

– Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa: nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi đặt dự án hoặc Bộ Công Thương. Doanh nghiệp chỉ được nộp hồ sơ tại một cơ quan, cơ quan có thẩm quyền của địa phương gửi Quyết định xác nhận ưu đãi tới Bộ Công Thương;

– Các đối tượng còn lại: nộp hồ sơ tại Bộ Công Thương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết sẽ kiểm tra thực tế tại cơ sở và phải có văn bản thông báo kết quả xác nhận ưu đãi chậm nhất sau 30 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ theo các nội dung sau:

– Sự phù hợp của dự án sản xuất đối với các quy định tại Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

– Thủ tục pháp lý của dự án.

– Tính khả thi, hợp lý của các giải pháp kỹ thuật – công nghệ áp dụng trong sản xuất của dự án.

– Năng lực tài chính, hiệu quả đầu tư của dự án.

– Khả năng đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường của dự án.

Bước 3: Xác nhận ưu đãi

Cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi thực hiện dự án hoặc Bộ Công Thương xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Công Thương xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho các đối tượng còn lại.

Căn cứ hồ sơ đề nghị xác nhận ưu đãi của doanh nghiệp; trong thời hạn 30 ngày làm việc, cơ quan xác nhận có trách nhiệm thông báo kết quả cho doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn 

Với kinh nghiệm hơn 15 năm tư vấn cho hơn 6800 dự án FDI vào Việt Nam LHD Law Firm là công ty Luật chuyên nghiên cứu và tư vấn chuyên sâu cho các dự án liên quan đến Công Nghiệp hỗ trợ 

Tư vấn của Chúng tôi liên quan đến giấy phép Công Nghiệp Hỗ Trợ

 • Tư vấn ngành nghề liên quan để đăng ký phù hợp với công nghiệp hỗ trợ
 • Tư vấn chính sách liên quan đến hoạt động nghiên cứu phát triển
 • Sự phù hợp của dự án sản xuất đối với các quy định tại Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
 • Thủ tục pháp lý của dự án.
 • Tính khả thi, hợp lý của các giải pháp kỹ thuật - công nghệ áp dụng trong sản xuất của dự án.
 • Năng lực tài chính, hiệu quả đầu tư của dự án.
 • Khả năng đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường của dự án.

Sự thuận tiện của LHD Law Firm

Với 3 văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng 🔜 LHD Law Firm tạo ra sự phù hợp để liên hệ tư vấn tại Việt Nam cho việc xin giấy phép

“Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển”

o   Liên hệ sử dụng dịch vụ

 • Hồ Chí Minh: 02822446739
 • Hà Nội: 02422612929
 • Đà Nẵng: 02366532929

→ (Miễn phí tư vấn, báo giá nhanh chóng, Chi phí phù hợp nhất)

liên hệ sử dụng dịch vụ

PROFILE LHD LAW FIRM
1 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Denis Lee
  01/11/2021

  Xin báo giá giúp chúng tôi xin giấy phép ưu đãi công nghiệp hỗ trợ theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP và Điều 3.1 TT 55/2015/TT-BCT

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng