Chính Phủ Đồng Ý Với Đề Xuất Xây Dựng Luật Đất Đai (Sửa Đổi)

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chính phủ đồng ý với đề xuất xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Cụ thể, đối với đề xuất xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ quyết định như sau:

Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật Đất đai cũng như các chủ trương trong Tờ trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi);

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bám sát quá trình tổng kết Nghị quyết 19-NQ / TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI để tiếp tục đề xuất, hoàn thiện chính sách phù hợp với quan điểm, đường lối. và các chủ trương của Đảng về chính sách phát triển đất đai trong thời kỳ mới.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến ​​thẩm định. của Bộ Tư pháp và ý kiến ​​của các thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện các nội dung chính sách, bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) theo quy định, gửi Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề án xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất. . trình Quốc hội cho ý kiến ​​dự án Luật tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, tháng 5 năm 2022.

Chính phủ cũng quyết định một số nội dung của 03 dự án Luật khác, bao gồm:

– Dự án luật Cảnh sát cơ động.

– Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

– Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 66 / NQ-CP ngày 01/7/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng