Các loại giá hợp đồng xây dựng

  • 10/01/2022

(1) Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi về phạm vi. việc phải làm.

(2) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

(3) Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được xác định trên cơ sở đơn giá điều chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc điều chỉnh giá tương ứng. Phương pháp điều chỉnh đơn giá do trượt giá được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 38 Nghị định 37/2015.

(4) Giá hợp đồng theo thời gian được xác định trên cơ sở thù lao cho chuyên gia, các chi phí khác ngoài thù lao cho chuyên gia và thời gian làm việc (khối lượng) tính bằng tháng, tuần, ngày, giờ.

– Thù lao của chuyên gia là chi phí của chuyên gia, được xác định trên cơ sở tiền lương của chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên thoả thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế (tính theo tháng). , tuần, ngày, giờ).

– Các khoản chi ngoài thù lao cho chuyên gia bao gồm: Chi phí đi lại, văn phòng và các khoản chi hợp lý khác.

(5) Giá hợp đồng giá gốc là giá hợp đồng chưa xác định được giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng, các bên chỉ thỏa thuận về chi phí quản lý, chi phí chung và lợi nhuận do không đủ cơ sở. Cơ sở xác định phạm vi công việc và các chi phí trực tiếp để thực hiện các công việc theo hợp đồng.

Mức chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí chung và lợi nhuận do các bên thoả thuận theo tỷ lệ phần trăm (%) hoặc giá trị cụ thể trên cơ sở chi phí trực tiếp thực tế hợp lý, cần thiết để thực hiện các hoạt động. công việc của hợp đồng được xác nhận bởi các bên;

Mức chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí chung và lợi nhuận được cố định hoặc thay đổi (tăng, giảm có khống chế mức tối đa, tối thiểu) tùy theo chi phí trực tiếp thực tế mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng. hợp đồng bảo vệ lợi ích của các bên. (Nội dung mới được thêm vào)

(6) Giá hợp đồng theo giá kết hợp là loại giá hợp đồng được sử dụng kết hợp với các loại giá hợp đồng nêu từ điểm (1) đến điểm (4) cho phù hợp với đặc điểm của từng loại công việc trong hợp đồng. .

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng