04 Phương Thức Đấu Thầu Theo Quy Định Hiện Hành

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

04 phương thức đấu thầu theo quy định mới nhất (ảnh minh họa)

(1) Phương pháp một giai đoạn một phong bì

Áp dụng trong các trường hợp sau:

– Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hỗn hợp quy mô nhỏ;

– Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

– Chỉ định thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp hỗn hợp;

– Mua sắm trực tiếp các gói thầu mua sắm hàng hóa;

– Chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Các nhà thầu và nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu và đề xuất, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các yêu cầu.

Việc mở thầu được thực hiện một lần cho tất cả các hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất.

(2) Phương pháp một giai đoạn hai phong bì

Áp dụng trong các trường hợp sau:

– Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp hỗn hợp;

– Đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư.

Các nhà thầu và nhà đầu tư phải nộp đồng thời các đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Việc mở thầu được thực hiện hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Các nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

(3) Phương pháp một phong bì hai giai đoạn

Phương thức hai giai đoạn, một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm, xây lắp, gói thầu hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

Trong giai đoạn đầu, nhà thầu trình đề xuất kỹ thuật, phương án tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa cung cấp giá dự thầu. Trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định giai đoạn 2 của hồ sơ mời thầu.

Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, bao gồm cả giá dự thầu và bảo đảm dự thầu.

(4) Phương pháp hai giai đoạn hai bao

Phương thức hai giai đoạn, hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hỗn hợp, có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp. đặc trưng.

Trong giai đoạn đầu, nhà thầu nộp cùng lúc một đề xuất kỹ thuật và một đề xuất tài chính riêng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Trên cơ sở đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của các nhà thầu trong đợt này, sẽ xác định các nội dung chỉnh sửa về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu và danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu được mời tham gia đợt đấu thầu. đoạn hai. Đề xuất tài chính sẽ được mở trong giai đoạn thứ hai.

Trong giai đoạn hai, nhà thầu đáp ứng các yêu cầu trong giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung chỉnh sửa về kỹ thuật. Trong giai đoạn này, các đề xuất tài chính được nộp trong giai đoạn một sẽ được mở đồng thời với các hồ sơ dự thầu giai đoạn hai để đánh giá.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng