Xác Nhận Đăng Ký Khoản Vay Nước Ngoài

  • 29/04/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Để ngân hàng nhà nước SBV đồng ý xác nhận các khoản vay nước ngoài thì doanh nghiệp cần làm gì ? Chi tiết các bước này thực hiện ra sao

→ Chi tiết: Xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài theo quy định của SBV khi Ngân hàng nhà nước tiếp nhận đủ hồ sơ của Tổ Chức/Doanh nghiệp vay vốn nước ngoài tại Việt Nam

CĂN CỨ PHÁP LÝ ÁP DỤNG CHO VIỆC XÁC NHẬN KHOẢN VAY CỦA SBV

- Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;

- Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;

 - Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của NHNN Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp;

  • Quyết định số 1534/QĐ-NHNN ngày 20/7/2017 của NHNN Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY VỚI SBV

1. Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-NHNN)

 

2. Bản sao (có xác nhận của bên đi vay) hồ sơ pháp lý của bên đi vay và bên sử dụng vốn vay đối với trường hợp bên đi vay không phải là bên sử dụng vốn vay gồm: Giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác, giấy đăng ký HTX, Liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)

 
3. Bản sao (có xác nhận của bên đi vay) hoặc bản chính văn bản chứng minh mục địch vay bao gồm:

a, Đối với khoản vay quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 03:

(i) Phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đầu tư, Luật DN và Điều lệ DN, Luật HTX và Điều lệ Luật HTX và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với khoản vay để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp GCN đầu tư xác định rõ quy mô vốn đầu tư;

(ii) Phương án cơ cấu lại các khoản vay nước ngoài của bên đi vay được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật DN và Điều lệ doanh nghiệp, Luật HTX và Điều lệ HTX và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với khoản vay để cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của bên đi vay;

b, Đối với khoản vay quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư số 03:

Báo cáo việc sử dụng khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu đáp ứng quy định về điều kiện vay nước ngoài ngắn hạn (kèm theo các tài liệu chứng minh) và phương án trả nợ đối với khoản vay nước ngoài đề nghị NHNN xác nhận đăng ký.

c, Các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều 14 Thông tư 03 không áp dụng đối với trường hợp khoản vay nước ngoài của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đã được người đại diện chủ sở hữu trực tiếp hoặc người đại diện phần vốn Nhà nước tại các ngân hàng này báo cáo và được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt hoặc cho ý kiến chấp thuận trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

4. Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của bên đi vay) thỏa thuận vay nước ngoài và thỏa thuận gia hạn khoản vay ngắn hạn thành trung, dài hạn (nếu có); hoặc văn bản rút vốn kèm theo thỏa thuận khung.

 

5. Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của bên đi vay) văn bản cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác) trong trường hợp khoản vay được bảo lãnh.

 

6. Bản sao (có xác nhận của bên đi vay) văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt việc vay nước ngoài theo quy định của pháp luật về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đối với bên đi vay là DN nhà nước, trừ trường hợp bên đi vay là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

 

7. Báo cáo về việc thuân thủ các quy định của NHNN về giới hạn cấp tín dụng và các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm cuối tháng gần nhất trước ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài và văn bản chứng minh việc chưa thuân thủ các quy định của pháp luật về giới hạn cấp tín dụng và các tỷ lệ đảm bảo an toàn đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc NHNN chấp thuận theo quy định của pháp luật (nếu có) đối với bên đi vay là TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

 
8. Xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp vay nước ngoài để cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài; văn bản của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên đi vay về tình hình rút vốn, trả nợ đối với khoản vay nước ngoài sẽ được cơ cấu lại từ nguồn vốn vay nước ngoài;

b) Trường hợp phần vốn nhà đầu tư nước ngoài chuyển vào Việt Nam đã sử dụng để đáp ứng các khoản chi phí chuẩn bị đầu tư được chuyển thành khoản vay nước ngoài theo quy định hiện hành của pháp luật có liên quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam; văn bản của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên cho vay xác nhận các giao dịch thu, chi liên quan đến việc hình thành khoản vay;

c)Trường hợp khoản vay thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Thông tư số 03; văn bản  của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên đi vay về tình hình rút vốn, trả nợ đối với khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu

9. Số lượng 01 bộ chuẩn bị ký tên, đóng dấu đầy đủ

Bấm xem: Chi tiết cụ thể hồ sơ đăng ký vay nước ngoài (Có kèm văn bản hướng dẫn chi tiết) 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

GẶP KHÓ QUY TRÌNH NÀY 

Liên hệ LHD Law Firm chúng tôi hỗ trợ tư vấn bạn Đăng ký khoản vay nước ngoài 

Chi tiết (https://luathongduc.com/dang-ky-khoan-vay-nuoc-ngoai-voi-ngan-hang-nha-nuoc

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng