Tổng Hợp Các Văn Bản Hướng Dẫn Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Hđnd Các Cấp Nhiệm Kỳ 2021-2026

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

1. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

2. Chỉ thị 45-CT / TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Trung ương ban hành;

3. Kế hoạch 4711 / KH-BTTTT ngày 16/11/2020 về thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Bộ. Thông tin và Truyền thông ban hành;

4. Nghị quyết 133/2020 / QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành;

5. Thông tư 102/2020 / TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

6. Hướng dẫn 13-HD / UBKTTW ngày 02/12/2020 giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ngành kiểm tra. cấp ủy các cấp do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành;

7. Nghị quyết 1185 / NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 về dự kiến ​​số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành;

8. Nghị quyết 1186/2021 / UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong cuộc bầu cử bổ sung do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành;

9. Nghị quyết 1187 / NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2021 về việc hướng dẫn xác định dự kiến ​​cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành. Ủy ban thường vụ Quốc hội;

10. Thông tư 1/2021 / TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành;

11. Chỉ thị 02 / CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

12. Nghị quyết liên tịch 09/2021 / NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành. – Chính phủ – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

13. Nghị quyết 41 / NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 hướng dẫn về mẫu văn bản ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tại các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc hội ban hành;

14. Kế hoạch 42 / KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia. ban hành;

15. Hướng dẫn 36-HD / BTCTW ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành;

16. Thông tư 13 / TT-MTTW-BTT ngày 19 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021. 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành;

17. Hướng dẫn số 169-HD / BTGTW ngày 20 tháng 01 năm 2021 về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành;

18. Nghị quyết 1226 / NQ-UBTVQH14 ngày 22/02/2021 lần thứ nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử. Quốc hội khoá XV do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành;

19. Quyết định 235 / QĐ-TTg ngày 24/02/2021 về việc bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành. ;

20. Công văn 64 / VPHDBCQG-TT ngày 24/02/2021 về việc tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành;

21. Nghị quyết 64 / NQ-HĐBCQG ngày 03 tháng 3 năm 2021 về số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở từng đơn vị bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành.

22. Công văn 143 / TBNS-CTDB ngày 13/3/2021 về việc trả lời người ứng cử đại biểu Quốc hội do Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành.

23. Công văn 644 / HĐBCQG-VPHDBCQG ngày 5/5/2021 về những vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành;

24. Công văn 193 / VPHDBCQG-PL ngày 30 tháng 4 năm 2021 hướng dẫn tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu sớm do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành;

25. Hướng dẫn số 61 / HD-MTTW-BTT ngày 04/5/2021 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo yêu cầu phòng, chống COVID-19 do Ban Thường vụ Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng