Tổng hợp các Thông tư về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng, Ban

  • 10/01/2022

Tổng hợp các Thông tư về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng, Ban

Thông tư

Trích nội dung

Ngày có hiệu lực

03/2021 / TT-BNG Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 12/12/2021

5/2021 / TT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ngày 1 tháng 10 năm 2021

05/2021 / TT-BTNMT

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ngày 2 tháng 8 năm 2021

01/2021 / TT-BKHCN

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Ngày 15 tháng 4 năm 2021

08/2021 / TT-BVHTTDL

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện

11/1/2021

15/2021 / TT-BGTVT

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

12/2020 / TT-BGDĐT

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

07/7/2020

07/2020 / TT-BTP

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

03/02/2021

01/2021 / TT-UBDT

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

* Tiếp tục cập nhật

Hiện nay, căn cứ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được quy định cụ thể như sau:

– Nghị định 24/2014 / NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2020 / NĐ-CP);

– Nghị định 37/2014 / NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 108/2020 / NĐ-CP).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng