Tổng Hợp Các Luật, Nghị Định, Thông Tư Hiện Hành Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tổng hợp các luật, nghị định, thông tư hiện hành trong lĩnh vực xây dựng

* Luật: 02

Luật Xây dựng 2014.

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.

* Nghị định: 13

Nghị định 50/2021 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Nghị định 15/2021 / NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021 / NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định 09/2021 / NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị định 06/2021 / NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định 21/2020 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Nghị định 72/2019 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010 / NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015 / NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng.

Nghị định 100/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nghị định 139/2017 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Nghị định 53/2017 / NĐ-CP quy định về giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định 119/2015 / NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nghị định 44/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nghị định 37/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

* Thông tư: 44

Thông tư 14/2021 / TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/11/2021).

Thông tư 13/2021 / TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo lường khối lượng công trình (có hiệu lực từ ngày 15/10/2021).

Thông tư 12/2021 / TT-BXD về định mức xây dựng (có hiệu lực từ ngày 15/10/2021).

Thông tư 11/2021 / TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 15/10/2021).

Thông tư 10/2021 / TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021 / NĐ-CP và Nghị định 44/2016 / NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/10/2021).

Thông tư 06/2021 / TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư 106/2021 / TT-BQP quy định việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2021).

Thông tư 04/2021 / TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Thông tư 01/2021 / TT-BXD về QCVN 01: 2021 / BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Thông tư 10/2020 / TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Thông tư 04/2020 / TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng.

Thông tư 02/2020 / TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 20/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng và quy hoạch đô thị.

Thông tư 18/2019 / TT-BXD hướng dẫn chuyển đổi suất vốn đầu tư xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 17/2019 / TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 16/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 15/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 14/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 13/2019 / TT-BXD quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thông tư 12/2019 / TT-BXD hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá và chỉ số giá xây dựng.

Thông tư 11/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 10/2019 / TT-BXD về định mức xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 09/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 04/2019 / TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016 / TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 03/2019 / TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2017 / TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 02/2019 / TT-BXD quy định chi tiết chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Thông tư 03/2018 / TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017 / NĐ-CP.

Thông tư 04/2017 / TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 03/2017 / TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 31/10/2021).

Thông tư 02/2017 / TT-BXD hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn.

Thông tư 329/2016 / TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015 / NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư 210/2016 / TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật và phí thẩm định dự toán xây dựng.

Thông tư 209/2016 / TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Thông tư 172/2016 / TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư 171/2016 / TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Thông tư 30/2016 / TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình.

Thông tư 26/2016 / TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực đến hết ngày 14/10/2021).

Thông tư 12/2016 / TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Thông tư 10/2016 / TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

Thông tư 09/2016 / TT-BXD hướng dẫn hợp đồng xây dựng công trình.

Thông tư 08/2016 / TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

Thông tư 07/2016 / TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Thông tư 06/2013 / TT-BXD hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị.

Thông tư 16/2013 / TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013 / TT-BXD hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng