Quyền Lợi Của Công Chức, Viên Chức, Hợp Đồng 68 Được Hưởng Khi Nghỉ Hưu Sớm Do Tinh Giản Biên Chế

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quyền lợi của công chức, viên chức, hợp đồng 68 được hưởng khi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế

Theo đó, quyền lợi của công chức, viên chức và hợp đồng 68 được hưởng khi tinh giản biên chế như sau:

(1) Đối tượng tinh giản biên chế nếu tuổi đời còn tối đa là 5 tuổi và còn ít hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bao gồm cả 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Xã hội ban hành. Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp hoặc có đủ 15 năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó có thời gian công tác ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài ra được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về xã hội. đóng bảo hiểm, còn được hưởng các chế độ sau:

+ Tỷ lệ lương hưu không bị trừ do nghỉ hưu sớm;

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

+ Được trợ cấp 5 tháng lương cho hai mươi năm làm việc đầu tiên, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội thì được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

(2) Đối tượng tinh giản biên chế nếu tuổi đời từ đủ 5 tuổi trở lên ít hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. trở lên được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và các chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014 / NĐ-CP và trợ cấp 03 tháng tiền lương cho người lao động. mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

(3) Đối tượng tinh giản biên chế nếu tuổi đời dưới 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nghề hoặc công việc nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm thời gian công tác ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. và không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu sớm.

(4) Đối tượng tinh giản biên chế nếu tuổi đời dưới 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định. các quy định của Bộ luật Lao động. quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và tỷ lệ lương hưu sẽ không bị trừ do nghỉ hưu sớm.

(5) Người thuộc diện tinh giản biên chế mà tuổi đời tối đa thấp hơn 2 năm so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và không thuộc diện được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014 / NĐ-CP hoặc dưới 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2014 / NĐ-CP mà thôi việc ngay thì được hưởng trợ cấp như sau:

+ Được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng để tìm việc làm;

+ Được trợ cấp 1,5 tháng lương cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Xem chi tiết tại Công văn 174 / UBDT-TCCB ngày 25/02/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng