Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động nước ngoài

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số nội dung về trình tự tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

– Về việc ký kết hợp đồng lao động:

+ Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động sau khi được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến ​​tuyển dụng cho người sử dụng lao động.

+ Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) đến cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động.