Hướng Dẫn Xác Định Tuổi Nghỉ Hưu Sớm Do Cắt Giảm Biên Chế

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, Bộ Nội vụ có ý kiến ​​về việc xác định độ tuổi để hưởng chính sách nghỉ hưu sớm đối với các trường hợp tinh giảm biên chế sau:

1. Đối tượng tinh giảm biên chế đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi đời thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu của năm tinh giản biên chế quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020 / NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên tùy từng trường hợp cụ thể bạn sẽ được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm theo quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 4 Điều 8 Nghị định 108/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung). tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020 / NĐ-CP).

Ví dụ 1: Nam sinh tháng 10 năm 1964, có 21 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu giảm biên chế tính đến tháng 8 năm 2021 (56 tuổi 10 tháng), giảm 3 năm 5 tháng so với tuổi nghỉ hưu năm 2021 (60 tuổi 3 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định. 135/2020 / NĐ-CP) thì được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143). 2020 / NĐ-CP).

Ví dụ 2: Nữ sinh tháng 5 năm 1967, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu tinh giản biên chế đến ngày 01/01/2022 (54 tuổi 08 tháng) thì thấp hơn 01 năm so với tuổi nghỉ hưu năm 2022 (55 tuổi 08 tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020). NĐ-CP), được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 108/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020 / NĐ-CP).

2. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi đời thấp hơn tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế tối đa là 5 năm quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020 / NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng xã hội. đóng bảo hiểm trở lên, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm công tác vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó có thời gian công tác ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, trước ngày 01 tháng 01 năm 2021, tùy trường hợp được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020 / NĐ-CP).

Ví dụ 3: Nữ sinh tháng 11 năm 1973, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 11 năm 2021 (đủ 48 tuổi) thì thấp hơn 2 năm 4 tháng so với tuổi nghỉ hưu năm 2021 (50 tuổi 4 tháng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020). NĐ-CP) được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020 / NĐ-CP).

Ví dụ 4: Nam sinh tháng 12 năm 1967 có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 16 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật. Nếu tinh giản biên chế vào tháng 02 năm 2022 (54 tuổi 02 tháng) thì thấp hơn 01 năm 04 tháng so với tuổi nghỉ hưu năm 2022 (55 tuổi 06 tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 135/2020 / NĐ- CP) được hưởng chính sách nghỉ hưu sớm theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 143). 2020 / NĐ-CP).

Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế trước ngày 24/8/2021 (thời điểm ban hành Công văn 4126 / BNV-TCBC) thì không thắc mắc. kiểm tra lại.

Công văn 4126 / BNV-TCBC được ban hành ngày 24/8/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng