Hướng Dẫn Viết Tắt Địa Chỉ Doanh Nghiệp Trên Hóa Đơn

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Căn cứ Nghị định 123/2020 / NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Điều 59 quy định về hiệu lực:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022.

2. Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014 / NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 119/2018 / NĐ-CP ngày 12 tháng 5 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ vào tháng 9/2018 tiếp tục có hiệu lực đến ngày 30/6/2022.

+ Tại Điều 60, quy định về xử lý chuyển tiếp:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký ứng dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, ai đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và làm thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010. / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014 / NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. ”

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014 / TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010 / NĐCP và Nghị định số 04/2014 / NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 16 như sau:

(6) Chủ đề “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”.

Người bán phải ghi đúng chỉ tiêu “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu chí “tên và địa chỉ” của người bán và người mua phải được ghi đầy đủ. Trường hợp viết tắt phải xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ của người mua quá dài thì trên hóa đơn người bán ghi ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quan” trở thành “Q”, “Thành phố” trở thành “TP”, “Việt Nam” trở thành “VN” hoặc “Cổ phần” trở thành “CP” Trách nhiệm hữu hạn ”trở thành“ TNHH ”,“ khu công nghiệp ”trở thành“ Khu công nghiệp ”,“ sản xuất ”thành“ Sản xuất ”,“ Chi nhánh ”thành“ CN ”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường, phường, xã, quận, huyện, thành phố, giấy tờ tùy thân có tên, địa chỉ chính xác của doanh nghiệp và khớp với đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp… ”.

Căn cứ các quy định trên, thì:

Trong thời gian kể từ ngày Nghị định 123/2020 / NĐ-CP được ban hành đến ngày 30/6/2022, Nghị định 51/2010 / NĐ-CP và Nghị định 04/2014 / NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn. có giá trị. Theo đó:

Trường hợp chi nhánh công ty có tên và địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quá dài, khó thể hiện đầy đủ trên các hóa đơn đầu vào, đầu ra thì đơn vị có thể viết ngắn gọn một số danh từ chung cho đúng, đầy đủ và thống nhất. có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp mà vẫn xác định được đúng tên, địa chỉ của người mua và tên, địa chỉ của người bán; Nếu các chỉ tiêu khác trên hóa đơn vẫn đầy đủ, đúng quy định thì được coi là hóa đơn còn giá trị sử dụng để kê khai, hạch toán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015 / TT- BTC. BTC.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng