Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Thuế Nội Địa

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn kế toán thuế nội địa (Hình ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 111/2021 / TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước của cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hướng dẫn thực hiện (sau đây gọi là kế toán thuế) bao gồm:

– Các quy định chung về kế toán thuế;

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán thuế;

– Thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế, chứng từ kế toán thuế;

– Tài khoản kế toán thuế;

– Sổ kế toán thuế;

– Các báo cáo kế toán thuế;

– Tổ chức công tác kế toán thuế.

Các nội dung khác liên quan đến công tác kế toán thuế chưa quy định chi tiết tại Thông tư 111/2021 / TT-BTC thì thực hiện theo quy định chung của pháp luật kế toán.

Ngoài ra, Thông tư 111/2021 / TT-BTC cũng quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán thuế nội địa, cụ thể:

– Đơn vị tiền tệ trong kế toán thuế là đồng Việt Nam dùng để ghi sổ kế toán thuế, lập và trình bày báo cáo kế toán thuế.

– Trường hợp cơ quan thuế trong quá trình thực hiện nghiệp vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế kê khai, nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thì phải: Đồng khi thu thập thông tin đầu vào của kế toán thuế để ghi sổ kế toán thuế, lập và trình bày báo cáo kế toán thuế bằng đồng Việt Nam. Như sau:

+ Tỷ giá quy đổi các khoản phải thu đối với trường hợp người nộp thuế kê khai thuế bằng ngoại tệ là tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) quy định tại thời điểm hạch toán.

+ Tỷ giá quy đổi số thu được trong trường hợp người nộp thuế nộp thuế bằng ngoại tệ là tỷ giá ghi trên chứng từ kế toán thu của Kho bạc Nhà nước chuyển cơ quan thuế.

+ Tỷ giá quy đổi số ngoại tệ nộp thừa được xóa để thu ngân sách nhà nước hoặc được ngân sách nhà nước hoàn trả sang đồng Việt Nam là tỷ giá quy định tại điểm a.5 khoản 1 Điều 25 và khoản 4 Điều 46 Thông tư 80/2021 / TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Thông tư 111/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2022, áp dụng từ kỳ kế toán thuế năm 2022.

Hồng Đức

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng