Hướng dẫn 03 chính sách BHXH, BHTN nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn thực hiện 03 chính sách BHXH, BHTN nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

(1) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

1.1. Hướng dẫn cho đơn vị (đơn vị) sử dụng lao động:

Lập Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trường hợp chưa thực hiện giao dịch điện tử thì phải nộp hồ sơ giấy.

Mẫu số 01 kèm theo Quyết định 23

1.2. Cơ quan bảo hiểm xã hội:

* Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính:

– Tiếp nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng / Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).

– Nhận kết quả xử lý hồ sơ từ Phòng / Bộ phận Quản lý thu để trả lại đơn vị:

+ Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện tạm đóng theo quy định.

* Phòng / Bộ phận quản lý thu:

– Giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện để đơn vị đóng đủ BHXH đến tháng 4/2021 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021.

Trình Giám đốc ban hành Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (Mẫu số 01 kèm theo).

Mẫu số 01 kèm theo Công văn 1988

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, nêu rõ lý do chuyển đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả lại đơn vị.

– Cập nhật kết quả giải quyết vào phần mềm quản lý.

* Thời hạn giải quyết không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

(2) Giải quyết giảm phí bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Hàng tháng, Phòng / Ban Quản lý thu xác định đơn vị đủ điều kiện điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 1 Quyết định 23/2021, điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm cơ sở cho đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. các quy định.

– Lập Thông báo giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN (Mẫu số 02 kèm theo) gửi Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

Mẫu số 02 kèm theo Công văn 1988

(3) Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

3.1. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính:

Nhận các Quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (bao gồm Quyết định, Kế hoạch hỗ trợ đào tạo và Danh sách người lao động tham gia đào tạo kèm theo Kế hoạch); quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (sau đây gọi là hỗ trợ đào tạo) của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Hiệp hội chuyển ngay sang Vụ Quyền lợi BHXH.

3.2. Bộ phận giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội:

– Nhận Quyết định hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04a tại Quyết định 23/2021; Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04b ban hành tại Quyết định 23/2021 của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Số mô hình 04a
Số mô hình 04b

– Đối với quyết định về hướng hỗ trợ đào tạo:

+ Cập nhật thông tin quyết định hỗ trợ đào tạo trên Hệ thống để lập Bảng thanh toán chi hỗ trợ đào tạo theo Mẫu C93A-HD trình Giám đốc BHXH tỉnh ký, gửi Phòng Kế hoạch – Tài chính 01 bản.

+ Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày nhận được quyết định hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo.

– Đối với quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo: Cập nhật thông tin về quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo trên Hệ thống để phối hợp theo dõi, đôn đốc việc thu hồi kinh phí; Chuyển quyết định thu hồi kinh phí đào tạo và số liệu cho Vụ Kế hoạch – Tài chính.

– Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính đối chiếu số liệu, báo cáo kết quả thanh toán và thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định.

3.3. Phòng Kế hoạch Tài chính:

– Nhận Phiếu chi hỗ trợ đào tạo theo mẫu số 093A-HD từ Vụ Quyền lợi BHXH để thanh toán cho đơn vị bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị theo đúng số tài khoản đã đăng ký (không chỉ bằng tiền mặt). ) vào ngày nhận mẫu C93A-HD hoặc chậm nhất vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo.

– Căn cứ Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Vụ Bảo hiểm xã hội chuyển đến, theo dõi, phối hợp, đôn đốc việc thu hồi kinh phí được chuyển đến. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn trả. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

3.4. Biểu mẫu đính kèm:

– Mẫu số 93A-HD: Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (sử dụng thanh toán theo QĐ 23/2021).

Mẫu số 93A-HD

– Mẫu số 27-HSB: Báo cáo tình hình thực hiện chế độ hỗ trợ đầu tư nước ngoài theo Quyết định 23/2021.

– Mẫu số 28-HSB: Quản lý đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ đầu tư của Nhà nước theo Quyết định 23/2021.

Mẫu số 27-HSB và Mẫu số 28-HSB

Xem chi tiết tại Công văn 1988 / BHXH-TST ngày 08/7/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng