Hợp Đồng Bảo Lãnh Là Gì? Ngày Có Hiệu Lực Của Hợp Đồng Bảo Đảm

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hợp đồng bảo lãnh là gì? Ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo đảm

Hợp đồng bảo lãnh là gì?

Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 21, hợp đồng bảo đảm được hiểu như sau:

Hợp đồng bảo đảm bao gồm hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng đặt cọc, ký quỹ, hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng bảo lãnh hoặc hợp đồng thế chấp.

Hợp đồng bảo đảm có thể là thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc thỏa thuận giữa bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm và bên có nghĩa vụ nhận bảo đảm.

Hợp đồng bảo đảm có thể được thể hiện bằng hợp đồng riêng hoặc quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong một hình thức giao dịch dân sự khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo đảm

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 21, hiệu lực của hợp đồng bảo đảm được quy định như sau:

– Hợp đồng bảo đảm được công chứng, chứng thực theo quy định của Bộ luật dân sự, quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo yêu cầu thì có hiệu lực kể từ thời điểm được công chứng, chứng thực.

– Hợp đồng bảo đảm không thuộc trường hợp trên có hiệu lực kể từ thời điểm các bên thoả thuận. Nếu không có thỏa thuận thì có hiệu lực kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết.

Trường hợp tài sản bảo đảm bị thu hồi theo thỏa thuận thì nội dung của hợp đồng bảo đảm liên quan đến tài sản bị thu hồi không còn giá trị; Trường hợp tài sản bảo đảm được bổ sung, thay thế thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Biện pháp bảo đảm chưa có hiệu lực đối với bên thứ ba không làm thay đổi hoặc chấm dứt hiệu lực của hợp đồng bảo đảm.

Nghị định 21/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021, Nghị định 163/2006 / NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, Nghị định 11/2012 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006 / NĐ-CP về giao dịch bảo đảm hết hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng