Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Đầu Tư

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bao gồm: 02 Luật, 04 Nghị định, 01 Quyết định và 16 Thông tư. Như sau:

LUẬT

1. Luật Đầu tư 2020

2. Luật Bảo vệ môi trường 2020

Án Lệnh

1. Nghị định 135/2015 / NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

2. Nghị định số 16/2019 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Nghị định 50/2016 / NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

3. Nghị định 31/2021 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

4. Nghị định 29/2021 / NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

PHÁN QUYẾT

1. Quyết định 29/2021 / QĐ-TTg về đặc biệt ưu đãi đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thông tư

1. Thông tư 38/2015 / TT-BTC quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

2. Thông tư 10/2016 / TT-NHNN hướng dẫn các quy định tại Nghị định 135/2015 / NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3. Thông tư 12/2016 / TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

4. Thông tư 21/2016 / TT-BTTTT quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

5. Thông tư 83/2016 / TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư 67/2014 / QH13 và Nghị định 118/2015 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

6. Thông tư 105/2016 / TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

7. Thông tư 02/2017 / TT-BKHĐT hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

8. Thông tư 31/2018 / TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

9. Thông tư 24/2018 / TT-NHNN sửa đổi các Thông tư và văn bản quy định chế độ báo cáo định kỳ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

10.Thông tư 15/2019 / TT-NHNN sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về văn bản và thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

11. Thông tư 91/2019 / TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định chế độ báo cáo và thủ tục hành chính đối với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính. do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp

12. Thông tư 89/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017 / TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Thông tư 105/2016 / TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. .., bãi bỏ Thông tư 116/2014 / TT-BTC hướng dẫn về tài chính cho doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014 / NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 43/2016 / TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014 / TT-BTC hướng dẫn về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014 / NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

13. Thông tư 03/2021 / TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng