Dịch Vụ Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Công Ty Có Vốn Nước Ngoài

  • 14/11/2023

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CÔNG TY NƯỚC NGOÀI (TP.HCM, HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG)

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Trường hợp nào được phép điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Để cập nhật thông tin và đảm bảo tính hợp pháp của dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

  • Thay đổi tên dự án đầu tư.
  • Thay đổi thông tin về chủ đầu tư và thay đổi chủ đầu tư.
  • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư và diện tích đất sử dụng.
  • Thay đổi quy mô và  mục tiêu dự án đầu tư.
  • Thay đổi vốn đầu tư bao gồm tăng giảm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động.
  • Thay đổi kỳ hạn hoạt động của dự án đầu tư.
  • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của từng giai đoạn dự án và tiến độ góp vốn, huy động nguồn.
  • Thay đổi hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng (nếu có).

Có sự thay đổi về các điều kiện đối với nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Ngoài việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp còn phải cập nhật thông tin liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu công ty đã có Giấy phép kinh doanh, thì cần phải thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh. Những điều chỉnh này cần phải tuân thủ quy định của pháp luật đầu tư và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được phân công cho các cơ quan sau đây:

Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính 

Thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được phân công cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính trong các trường hợp:

Dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Dự án đầu tư trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao tại các địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Dự án đầu tư được triển khai trên nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Dự án thực hiện đồng thời cả trong và ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế của tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính

Thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được phân công cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế của tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính trong các trường hợp:

Dự án đầu tư nhằm phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 

Dự án đầu tư thực hiện trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm những gì?

Để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án không cấp Quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau đây:

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm yêu cầu điều chỉnh

Quyết định của tổ chức hoặc văn bản tương đương của cá nhân về việc điều chỉnh dự án đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại

Báo cáo tài chính được kiểm toán liên tục trong ít nhất một năm trước thời điểm điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Đề xuất dự án đầu tư gồm các thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, hiện trạng sử dụng đất và đề xuất nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế-xã hội và đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có). Nếu luật xây dựng quy định cần phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thì nhà đầu tư có thể thay thế đề xuất dự án đầu tư bằng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Nếu dự án không yêu cầu sử dụng đất được cấp phép hoặc cho thuê từ Nhà nước, hoặc không yêu cầu thay đổi mục đích sử dụng đất, nhà đầu tư cần nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng đất

Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với các dự án thuộc diện thẩm định

Hợp đồng BCC và các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư

Nếu có, các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư sẽ yêu cầu nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện và năng lực theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu cung cấp tài liệu hoặc giải trình việc điều chỉnh các nội dung sau đây:

Thay đổi thông tin nhà đầu tư

Để thực hiện thay đổi thông tin nhà đầu tư, công ty cần cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư liên quan đến nội dung thay đổi:

Giấy chứng nhận hoạt động của công ty mẹ đối với nhà đầu tư nếu nhà đầu tư là tổ chức;

Hộ chiếu của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư là cá nhân.

Thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của dự án

Để thực hiện thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của dự án, công ty cần cung cấp các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, bao gồm ít nhất một trong các tài liệu sau:

Báo cáo tài chính của hai năm gần đây

Cam kết về hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính hoặc công ty mẹ

Bảo lãnh về khả năng tài chính của nhà đầu tư 

Các tài liệu khác chứng minh tiềm năng tài chính của nhà đầu tư

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư hoặc diện tích đất sử dụng

Nếu có thay đổi địa điểm thực hiện dự án hoặc diện tích đất sử dụng, công ty cần cung cấp thêm các tài liệu sau:

Hợp đồng thuê đất hoặc văn phòng đăng ký địa điểm thực hiện dự án

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê hoặc của nhà đầu tư hoặc các tài liệu thay thế cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người cho thuê hoặc của nhà đầu tư.

Nếu thuê đất hoặc văn phòng của doanh nghiệp khác, công ty cần cung cấp thêm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê có mục đích kinh doanh bất động sản.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Các bước để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thể được phân thành hai loại tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Nếu không có thành viên hoặc cổ đông mới góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty

Bước 1: Thực hiện thủ tục đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư cũ;

Bước 2: Thay đổi thông tin liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Thực hiện việc cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phù hợp với ngành nghề của công ty.

Nếu có nhà đầu tư nước ngoài mới góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư để đăng ký góp vốn, mua cổ phần vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

Bước 2: Nhà đầu tư nộp thực hiện hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để ghi nhận thông tin nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp công ty chưa tách được Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thì cả hai giấy tờ sẽ được tách tại bước này. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng là mã số thuế của công ty đã được cấp;

Bước 3: Nếu cần thiết, thực hiện việc cấp lại dấu pháp nhân của công ty dựa trên thông tin được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã số thuế của công ty);

Bước 4: Thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để cập nhật thông tin về nhà đầu tư mới cùng với các thông tin điều chỉnh liên quan đến dự án đầu tư;

Bước 5: Nếu nhà đầu tư bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì sau bước 4, họ cần tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh để cập nhật thông tin mới.

Bước 6: Sau khi thông tin được cập nhật, nhà đầu tư cần xin cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cho ngành nghề mới này theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kỳ hạn thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thường là 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một số lưu ý quan trọng cần biết khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với các doanh nghiệp chưa tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thực hiện thủ tục tách trước khi điều chỉnh. 

Sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp cần tuân thủ một số thủ tục để tránh phát sinh các vấn đề pháp lý bất ngờ. 

Nếu doanh nghiệp có thêm nhà đầu tư mới, họ phải đóng vốn vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp và đảm bảo góp đúng theo tiến độ đã cam kết trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu không, doanh nghiệp sẽ phải gia hạn và bị phạt theo quy định pháp luật. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý các thủ tục báo cáo và báo cáo theo nội dung và nghĩa vụ báo cáo đầu tư của doanh nghiệp (thường được quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). 

Đối với các ngành nghề kinh doanh mới được điều chỉnh thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Liên hệ sử dụng dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 

PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là bắt buộc trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc không thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư có thể bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (theo Điều 17 của Nghị định 122/2021/NĐ-CP)

Cần phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi tên nhà đầu tư, theo quy định tại Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Vốn đầu tư có thể cao hơn hoặc bằng vốn điều lệ. Vốn điều lệ là phần vốn cam kết góp của nhà đầu tư, trong khi vốn đầu tư bao gồm cả phần vốn điều lệ và phần vốn huy động thêm từ các nguồn khác như vay của công ty mẹ, các tổ chức tín dụng hoặc nguồn vốn khác. Trong trường hợp vốn đầu tư được vay, công ty cần phải thông báo hoặc đăng ký khoản vay nước ngoài với ngân hàng nhà nước.

Theo quy định tại Điều 41 của Luật đầu tư năm 2020, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2020, thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau khi điều chỉnh là 10 ngày làm việc kể từ khi cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ. Ngoại trừ việc thay đổi tên dự án hoặc tên nhà đầu tư, trong trường hợp này thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư chỉ là 03 ngày làm việc.

Nhà đầu tư cần nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư, bao gồm Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ Thành phố.

Hiện nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không cần nộp phí hoặc lệ phí khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng