Danh Mục Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Điều Kiện An Toàn Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

1. Luật Phòng cháy và Chữa cháy năm 2001;

2. Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi năm 2013;

3. Luật Lâm nghiệp năm 2017;

(Điều 9, Điều 39, Điều 41, Điều 43, Điều 51, Điều 74, Điều 94, Điều 96, Điều 101, Điều 102, Điều 103, Điều 104, Điều 105).

4. Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

(Khoản 10, Điều 12; Khoản 3, Điều 51; Điều 54; Điều 56; Điều 61; Điều 79; Khoản 7 Điều 80; Điều 82; Điều 83a; Điều 91; Điều 92; Điều 93; Điều 98; Điều 111 ).

5. Luật Kiến trúc 2019;

(Khoản 3, Điều 12).

6. Luật Nhà ở năm 2014;

(Khoản 11, Khoản 12, Điều 6; Điều 11; Điều 14; Điều 78; Điều 105).

7. Nghị định 78/2011 / NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng;

8. Nghị định 42/2020 / NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

(Điều 1, Điều 17).

9. Nghị định 136/2020 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

10. Nghị định 156/2018 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

(Chương IV).

11. Nghị định 79/2014 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

12. Nghị định 99/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

(Điều 12, Điều 33, Điều 35, Điều 80, Điều 82).

13. Thông tư liên tịch 04/2009 / TTLT-BXD-BCA hướng dẫn cấp nước phòng cháy và chữa cháy đô thị và khu công nghiệp;

14. Thông tư 01/2020 / TT-BXD ban hành QCVN 06: 2020 / BXD về An toàn phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình;

15. Thông tư 227/2016 / TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

16. Thông tư 258/2016 / TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

17. Thông tư 09/2017 / TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia (trang thiết bị chữa cháy đồng bộ);

18. Thông tư 52/2019 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 217/2016 / TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016 / TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

19. Thông tư 35/2010 / TT-BCA quy định việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm;

20. Thông tư 04/2014 / TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2010 / TT-BCA;

21. Thông tư 57/2015 / TT-BCA hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

22. Thông tư 148/2020 / TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015 / TT-BCA hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

23. Thông tư 52/2020 / TT-BCA ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm chữa cháy;

24. Thông tư 149/2020 / TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136 2020 / NĐ -CP;

25. Thông tư 150/2020 / TT-BCA quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

26. Thông tư 61/2020 / TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, phí cấp thẻ căn cước công dân;

27. Thông tư 02/2021 / TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng