Chi phí lãi vay được trừ đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  • 10/01/2022

Được trừ chi phí lãi vay đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Ảnh minh họa)

(1) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi, lãi tiền vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. kinh doanh trong kỳ cộng với chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi, lãi tiền vay phát sinh trong kỳ cộng với chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế.

(2) Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm (1) được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn. so với tỷ lệ quy định tại điểm (1).

Thời gian kết chuyển chi phí lãi vay được tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp theo năm không được trừ chi phí lãi vay.

(3) Các quy định tại điểm (1) không áp dụng cho:

– Vốn vay của người nộp thuế là tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm;

– Vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Chính phủ được thực hiện theo phương thức Chính phủ vay nước ngoài để doanh nghiệp vay lại;

– Cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững);

– Cho vay đầu tư các chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và các công trình phúc lợi công cộng khác).

(4) Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng