Sửa Đổi Quy Định Về Phân Tích, Phân Loại Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, Thông tư 17/2021 / TT-BTC sửa đổi một số quy định về phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

Về phân loại, áp dụng thuế suất đối với một số trường hợp đặc biệt

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 17/2021 / TT-BTC sửa đổi như sau:

Trường hợp có sự khác biệt giữa mô tả hàng hóa trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS, Danh mục AHTN thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS. . Danh mục AHTN để phân loại và hướng dẫn phân loại theo nguyên tắc áp dụng quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hiện nay, trường hợp có sự khác biệt giữa mô tả hàng hóa trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì trực tiếp áp dụng mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn cụ thể. hướng dẫn phân loại, xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của điều ước quốc tế (khoản 2 Điều 6 Thông tư 14/2015 / TT-BTC).

Hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại

Cơ quan hải quan nơi yêu cầu phân tích lập và gửi hồ sơ yêu cầu phân tích; Hồ sơ bao gồm:

– Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Biên bản lấy mẫu hàng hóa (theo mẫu số 05 / PYCPT / 2021 ban hành kèm theo Thông tư 17/2021). Đối với mỗi mặt hàng, lập 01 phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biên bản lấy mẫu hàng hóa.

– Phiếu ghi số, ngày tháng năm của các chứng từ, tài liệu trong bộ hồ sơ hải quan liên quan đến mẫu hàng hóa.

– Mẫu hàng hóa yêu cầu phân tích.

– Tài liệu kỹ thuật của hàng hoá. Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật thì cơ quan hải quan nơi gửi hồ sơ phải nêu rõ lý do thiếu tài liệu kỹ thuật tại Mục 12 Mẫu số 05 / PYCPT / 2021 Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu. , nhập khẩu kiêm biên bản lấy mẫu ban hành kèm theo Thông tư 17/2021.

So với quy định hiện hành tại Điều 9 Thông tư 14/2015 bổ sung thêm nội dung “Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa. Trường hợp chưa có tài liệu kỹ thuật thì cơ quan hải quan nơi gửi hồ sơ phải nêu rõ lý do.” hàng hóa không có tài liệu kỹ thuật tại mục 12 mẫu số 05 / PYCPT / 2021 Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu ban hành kèm theo Thông tư 17/2021.

Sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 14/2015

– Sửa đổi mẫu số 05 / PYCPT / 2015 thành mẫu số 05 / PYCPT / 2021 ban hành kèm theo Thông tư 17/2021.

– Sửa đổi mẫu số 08 / TBKQPL / 2015 thành mẫu số 08 / TBKQPL / 2021 ban hành kèm theo Thông tư 17/2021.

– Sửa đổi mẫu số 09 / TBKQKT-CL-ATTP / 2015 thành mẫu số 09 / TBKQKT-CL-ATTP / 2021 ban hành kèm theo Thông tư 17/2021.

– Bổ sung mẫu số 10 / TBKQPTPL / 2021 ban hành kèm theo Thông tư 17/2021.

Thông tư 17/2021 / TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng