Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập tăng thêm của cán bộ, CC và cách ghi

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập tăng thêm

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập tăng thêm

(1) Ghi ngày hoàn thành tờ khai.

(2) Nhập thông tin chung vào tờ khai tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 130/2020 / NĐ-CP.

(3) Nếu tài sản tăng thì ghi dấu cộng (+) và số tài sản tăng vào cột “số lượng tài sản”, ghi giá trị tài sản tăng vào cột “giá trị tài sản, thu nhập” và giải thích nguyên nhân. tăng thêm ở cột “Thuyết minh nguồn tài sản tăng thêm và tổng thu nhập”.

(4) Nếu tài sản giảm thì ghi dấu trừ (-) vào cột “số lượng tài sản”, ghi giảm giá trị tài sản vào cột “giá trị tài sản, thu nhập” và giải thích lý do tài sản giảm vào cột . “Nội dung thuyết minh về nguồn tài sản tăng thêm và tổng thu nhập”.

(5) Ghi tổng thu nhập giữa hai lần kê khai vào cột “Giá trị tài sản, thu nhập” và ghi rõ từng khoản thu nhập có được trong kỳ kê khai (xem ví dụ tại điểm 32 hướng dẫn Phụ lục I). ban hành kèm theo Nghị định 130/2020 / NĐ-CP).

(6) Ghi tại Mục II “Mô tả tài sản” theo mẫu tờ khai và hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 130/2020 / NĐ-CP. Lưu ý chỉ kê khai những tài sản mới bổ sung, không kê khai lại những tài sản đã kê khai trước đó.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng