08 quyền lợi của người sử dụng nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại

  • 10/01/2022

(1) Tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

(2) Được bố trí tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời, lựa chọn hình thức bồi thường theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư thanh toán phần chênh lệch bồi thường (nếu có).

(3) Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai đối với nhà, công trình đã được bồi thường, bố trí tái định cư.

(4) Tham gia giám sát việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

(5) Được mua nhà ở tạm trong trường hợp bán nhà ở theo quy định nếu chủ sở hữu không có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở tái định cư.

(6) Được giao hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư hoặc bố trí nhà ở tạm cư (nếu được mua nhà ở này); trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán thực hiện như chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản; Người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở để tái định cư cuối cùng được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở.

(7) Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp có thiệt hại xảy ra theo nội dung hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

(8) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trừ các chủ sở hữu nhà ở, các công trình thuộc sở hữu nhà nước khác có các quyền 1, 2, 4, 7 và 8 nêu trên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng