04 Trường Hợp Bắt Buộc Phải Ký Hợp Đồng Lao Động Bằng Văn Bản

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

hợp đồng lao động bằng văn bản (Ảnh: internet)

Căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động 2019, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của người lao động. mỗi bên trong quan hệ việc làm.

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Hợp đồng lao động sử dụng người lao động dưới 15 tuổi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 145 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Điều 145. Sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc

1. Khi sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc, người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người dưới 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

(2) Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Điều 162. Hợp đồng lao động đối với người lao động là người giúp việc gia đình

1. Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động là người giúp việc gia đình.

(3) Giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

… 2. Đối với công việc theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như hợp đồng đối với từng người lao động.

(4) Giao kết hợp đồng lao động với người lao động khác có thời hạn từ 01 tháng trở lên theo quy định tại Điều 14 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết thành văn bản và được lập thành 02 bản. Người lao động giữ 01 bản và người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết qua phương tiện điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều. 162 của Bộ. Luật này.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng