Xử Phạt Hành Chính Khi Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Quá Thời Hạn Quy Định

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Xử phạt hành chính khi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định

Sự vi phạm

Tiền phạt

Các biện pháp khắc phục hậu quả

Cơ sở pháp lý

Nộp tờ khai thuế quá hạn từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ

Cảnh báo

Buộc nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Khoản 1, Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

Quá hạn nộp hồ sơ khai thuế từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 125/2020

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Khoản 2, Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

Khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Khoản 3, Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (1);

– Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (2).

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Buộc nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Buộc nộp hồ sơ khai thuế và các phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy định tại (1), (2)

Khoản 4 và Khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

Nếu quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày mà người nộp thuế có số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời hạn. thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng trên đây lớn hơn số thuế phát sinh trên tờ khai thuế thì số tiền phạt tối đa trong trường hợp này bằng số thuế phát sinh phải nộp trên tờ khai thuế, nhưng không dưới 11,5 triệu đồng. VND

Buộc nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Khoản 5, Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

Tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

“Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế khai theo tháng, quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp kê khai, nộp thuế theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp kê khai, nộp thuế theo quý.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với kỳ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán là 10 ngày, kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế đã khai, nộp từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp là ngày thứ 45, kể từ ngày xảy ra sự kiện.

… “

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng