Xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội

  • 10/01/2022

Xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội (Ảnh minh họa)

Lập hồ sơ xin ý kiến ​​xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

– Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai.

– Đơn vị phối hợp: Bộ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Trình Chính phủ trình Quốc hội sau khi có nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội

** Nội dung thực hiện:

– Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu để tổ chức xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

– Tóm tắt nội dung đề xuất sửa đổi Luật Đất đai.

– Xây dựng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), cụ thể:

+ Xây dựng đề cương chi tiết của dự thảo Luật;

+ Xây dựng nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

+ Xây dựng báo cáo đánh giá tác động, báo cáo đánh giá thủ tục hành chính, báo cáo lồng ghép bình đẳng giới đối với các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

+ Lập Báo cáo dự án Luật.

– Tổ chức lấy ý kiến ​​về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

– Lập báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ​​cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

– Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

** Đơn vị thi công, thời gian thực hiện:

– Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai.

– Đơn vị phối hợp: Bộ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Kế hoạch xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được chi tiết hóa sau khi Quốc hội đưa dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Quyết định 390 / QĐ-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng