Ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại cho công tác phòng chống dịch

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại cho phòng chống dịch bệnh (Ảnh minh họa)

Cụ thể, việc ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi được quy định như sau:

– Vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án:

+ Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội;

+ Nâng cao năng lực;

+ Hỗ trợ xây dựng chính sách, thể chế và cải cách;

+ Phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu;

+ Tăng trưởng xanh;

+ Đổi mới, an sinh xã hội;

+ Lập dự án đầu tư hoặc dự án đồng tài trợ vốn vay ưu đãi để tăng cấu phần ưu đãi của khoản vay.

(So ​​với trước đây, các chương trình, dự án bổ sung: cứu trợ thiên tai, phòng chống dịch bệnh, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo)

– Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực sau:

+ Y tế;

+ Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục nghề nghiệp;

+ Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường;

+ Cơ sở hạ tầng kinh tế thiết yếu không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

– Khoản vay ưu đãi được sử dụng để:

+ Chương trình, dự án cho vay lại theo quy định của pháp luật về cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

+ Các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

– Các trường hợp ưu tiên khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong từng thời kỳ.

Nghị định 114/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2021 và thay thế Nghị định 56/2020 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng