Thuế Tncn Có Đóng Thêm Cho Lao Động Thử Việc

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thuế TNCN có đóng thêm cho lao động thử việc (Hình ảnh minh họa)

– Căn cứ Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

“thứ nhất. Người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; người lao động được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động tham gia các hình thức bảo hiểm khác để người lao động.

… 3. Đối với người lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng thêm một khoản tiền cùng kỳ hạn trả lương cho người lao động. tương đương với việc người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. bảo hiểm thất nghiệp.”

– Căn cứ Thông tư 111/2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

+ Tại khoản 2 Điều 2 quy định về thu nhập chịu thuế:

“Điều 2. Thu nhập chịu thuế

… 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau: …

… D) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:… ”

+ Điều 7 quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“1. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

… B) Các khoản đóng góp bảo hiểm và quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 9 Thông tư này… ”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp trả thêm cho người lao động thử việc (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN) cùng thời điểm với kỳ lương đầu tiên thì các khoản được xác định là tiền làm lợi ngoài tiền lương, tiền công mà người lao động được hưởng phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Công văn 32076 / CTHN-TTHT được ban hành ngày 19/08/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng