english
english

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 • 16/08/2018

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

1 # Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là gì ?

☝ Là hoạt động thay đổi hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến việc phải thay đổi lại Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của Pháp Luật Việt Nam

☇ Những nội dung cần thay đổi trong Giấy chứng nhận đầu tư

☇ Thay đổi tên nhà đầu tư

☇ Thay đổi tên doanh nghiệp

☇ Thay đổi vốn điều lệ/pháp định

☇ Thay đổi người đại diện pháp Luật

☇ Thay đổi địa điểm hoạt động của dự án đầu tư

☇ Thay đổi thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên của dự án đầu tư.

2 # Quy định pháp Luật của việc thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

 • Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành 1/7/2015
 • Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành 1/7/2015
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/11/2015 (Văn bản đính kèm).
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (Văn bản đính kèm)
 • Nghị định số 05/2013/NĐ-CP  ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Văn bản đính kèm)
 • Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp(Văn bản đính kèm)
 • Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (Văn bản đính kèm)
 • Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 19/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (Văn bản đính kèm)
 • Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (Văn bản đính kèm)
 • Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Văn bản đính kèm)
 • Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Văn bản đính kèm)
 • Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/09/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Văn bản đính kèm)
 • Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)
 • Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)
 • Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã (Văn bản đính kèm) (hết hiệu lực)

3 # Thủ tục đăng ký điều chình giấy chứng nhận đầu tư gồm những gì ?

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư(mẫu I-6 nếu đã đăng ký lại; mẫu

I-16 nếu chưa đăng ký lại. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của  Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên doanh nghiệp/tên dự án.

* Lưu ý: Biên bản họp và Quyết định phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty.

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

4 # QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ MỚI NĂM 2014 CÓ HIỆU LỰC NGÀY 1/7/2015.

Theo quy định Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các công văn hướng dẫn tạm thời của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư thì quy trình hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại đến thời điểm hiện tại thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;

Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

Bước 4: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.

Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.

Lưu ý: Thủ tục hướng dẫn nêu trên đang được thực hiện theo quy định chung của Sở Kế hoạch đầu tư (Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư của Bộ Kế hoạch). Thủ tục này có thể sẽ có sự thay đổi sau khi có Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư 2014 được ban hành, Luật Hồng Đức liên tục cập nhật các thủ tục và quy định pháp lý mới phát sinh nhằm đảm bảo doanh nghiệp luôn được cập nhật và thực hiện các thủ tục điều chỉnh đúng quy định pháp luật và thời gian.

5 # Tư vấn của Chúng tôi

Luật Hồng Đức (LHD law firm) sẽ tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Soạn thảo thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp cho LHD;

Nhân ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tiến hành theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

Có thư Legal advice cho việc thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;

Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam.

6 # Khách hàng tiêu biểu của Luật Hồng Đức (LHD Law Firm)

TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHINGHOLDINGS …VV

7 # Quy trình thay đổi thể hiện trên bản đồ tư duy

Điểu chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Quý khách có nhu cầu thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư vui lòng liên hệ với Chúng tôi. 

PROFILE LHD LAW FIRM
12 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  nguyênx văn tính
  27/09/2015

  Cảm ơn dịch vụ tư vấn Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của công ty Luật Hồng Đức

 2. Visitor
  nguyênx văn tính
  27/09/2015

  Cảm ơn dịch vụ tư vấn Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của công ty Luật Hồng Đức

 3. Visitor
  nguyênx văn tính
  27/09/2015

  Cảm ơn dịch vụ tư vấn Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của công ty Luật Hồng Đức

 4. Visitor
  limh an
  25/11/2015

  Tôi muốn thay đổi vốn giấy chứng nhận đầu tư tai bình dương

 5. Visitor
  limh an
  25/11/2015

  Tôi muốn thay đổi vốn giấy chứng nhận đầu tư tai bình dương xin bao giá ?

 6. Visitor
  limh an
  25/11/2015

  Tôi muốn thay đổi vốn giấy chứng nhận đầu tư tai bình dương xin bao giá ?

 7. Visitor
  Hải Vy
  09/03/2016

  Tôi muốn thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài. Vui lòng báo giá. Thank.

 8. Visitor
  Hải Vy
  09/03/2016

  Tôi muốn thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài. Vui lòng báo giá. Thank.

 9. Visitor
  Hải Vy
  09/03/2016

  Tôi muốn thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài. Vui lòng báo giá. Thank.

 10. Visitor
  Hải Vy
  09/03/2016

  Tôi muốn thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài. Vui lòng báo giá. Thank.

 11. Visitor
  Trương Thị Nhung
  25/07/2017

  Cty tôi muốn tách giấy chứng nhận đầu tư và mở thêm ngành , cty tôi là cty cổ phần, ở KCN Phú Mỹ 1 Bà Rịa- Vũng Tàu. Vui lòng báo giá, thanks

 12. Visitor
  hoang jangmy
  20/09/2017

  chao vp luat su,ben cty e la cty nuoc ngoai dau tu von vao vn 100%.cty mẹ o hong kong dau tu vao cty con tai vn.chu dau tu dung ten tren giay chung nhan dau tu la 1 nguoi,va giay chung nhan dang ki doanh nghiep cong ty TNHH 1 THANH VIEN la do 1 nguoi khac dung ten.bay gio ben cty e muon thay doi số vốn đầu tư va thay doi thoi gian thuc hien du an va thoi gian san xuat.vay can phai lam nhung thu tuc j ah.e xin chan thanh cam on

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng