Thời Hạn Hoạt Động Của Dự Án Đầu Tư Là Bao Nhiêu Năm?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

 

Theo Điều 44 Luật Đầu tư 2020 quy định:

“Điều 44. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 năm.

3. Dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà nhà đầu tư chậm bàn giao đất thì việc Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động và tiến độ thực hiện của dự án. đầu tư.”

Ngoài ra, Nghị định 31/2021 / NĐ-CP hướng dẫn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như sau:

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư được tính kể từ ngày nhà đầu tư được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của nhà đầu tư. được nhà đầu tư chấp thuận hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc quyết định cho thuê đất. chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp nhà đầu tư đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất mà chậm bàn giao đất thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính kể từ ngày bàn giao đất nêu trên. Cánh đồng.

– Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có thể tăng hoặc giảm thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư sau khi điều chỉnh không được vượt quá thời hạn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư.

– Thời gian gia hạn hoạt động đối với dự án đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31 được xem xét trên cơ sở mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của dự án và không được vượt quá thời hạn. thời hạn tối đa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 44 Luật đầu tư.

– Trường hợp dự án đầu tư đủ điều kiện gia hạn hoạt động quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31 nhưng không đủ điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31 thì cơ quan có thẩm quyền quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư từng năm cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện theo quy định của pháp luật. Về đất đai. Nhà đầu tư chỉ làm thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đối với năm đầu tiên được gia hạn.

– Việc xác định thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi thường tài sản của nhà đầu tư cho Nhà nước Việt Nam hoặc Bên Việt Nam sau khi kết thúc thời hạn hoạt động thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. Khoản 3 Điều 124 Nghị định 31.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng