Nội Dung Phải Có Trong Hợp Đồng Dự Án Ppp

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nội dung cơ bản của hợp đồng dự án PPP (Hình ảnh minh họa)

– Mục tiêu, quy mô, địa điểm và tiến độ của dự án; thời gian xây dựng, hệ thống cơ sở hạ tầng; ngày hợp đồng có hiệu lực; điều khoản hợp đồng;

– Phạm vi, yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp;

– Tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn; kế hoạch tài chính, bao gồm cả các thỏa thuận tài chính; giá và phí đối với các sản phẩm và dịch vụ công, bao gồm cả các phương pháp và công thức để thiết lập hoặc điều chỉnh; vốn nhà nước trong dự án PPP và hình thức quản lý, sử dụng tương ứng (nếu có);

– Điều kiện sử dụng đất và các tài nguyên khác; phương án tổ chức xây dựng các công trình phụ trợ; yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường; các trường hợp bất khả kháng và phương án xử lý trong trường hợp bất khả kháng;

– Trách nhiệm thực hiện các thủ tục cấp phép theo quy định của pháp luật có liên quan; thiết kế; tổ chức thi công; kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công xây dựng công trình; nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư và xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng; cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án;

– Chịu trách nhiệm về việc vận hành, kinh doanh các công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng để các sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp liên tục, ổn định; điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng công trình và hệ thống kết cấu hạ tầng;

– Đảm bảo thực hiện hợp đồng; quyền sở hữu, quản lý, khai thác các loại tài sản liên quan đến dự án; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP; thỏa thuận sử dụng dịch vụ bảo lãnh của bên thứ ba cho các nghĩa vụ của cơ quan ký hợp đồng;

– Phương án xử lý trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật dân sự để tiếp tục thực hiện hợp đồng; các biện pháp xử lý, bồi thường, xử phạt trong trường hợp một trong các bên vi phạm hợp đồng;

– Trách nhiệm của các bên liên quan đến an toàn thông tin; chế độ báo cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát;

– Nguyên tắc, điều kiện sửa đổi, bổ sung và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; chuyển giao quyền và nghĩa vụ của các bên; quyền của người cho vay; thủ tục, quyền và nghĩa vụ của các bên khi thanh lý hợp đồng;

– Ưu đãi, bảo lãnh đầu tư, phương án phân chia tăng giảm doanh thu, bảo đảm cân đối ngoại tệ, bảo hiểm (nếu có);

– Luật điều chỉnh hợp đồng và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Hợp đồng dự án PPP phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của cơ quan ký hợp đồng, nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện dự án PPP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng