Số Lượng Đại Biểu, Phó Chủ Tịch Hđnd Tỉnh, Huyện, Xã Nhiệm Kỳ 2021-2026

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Số lượng đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026

1. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

** Giảm số lượng đại biểu HĐND tỉnh:

– Các tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 500.000 dân thì cứ 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu nhưng không quá 75 đại biểu (giảm 10 đại biểu);

Tỉnh không thuộc các trường hợp trên có từ 01 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; Nếu có trên 1 triệu dân thì cứ 70.000 dân thì được bầu một đại biểu, nhưng tổng số đại biểu không quá 85 (giảm 10 đại biểu).

– Thành phố trực thuộc Trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; Nếu trên 1 triệu dân thì cứ 60 vạn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số đại biểu không quá 85 (giảm 10 đại biểu). Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu (giảm 10 đại biểu).

** Giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động kiêm nhiệm thì có 02 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

(Hiện có 02 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh).

Như vậy, việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ được thực hiện trong trường hợp Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Riêng tại Hà Nội có 02 Phó Chủ tịch HĐND Thành phố (theo Nghị quyết 160/2021 / QH14).

2. Đối với Hội đồng nhân dân cấp huyện:

** Giảm số lượng đại biểu HĐND cấp huyện

– Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; Nếu có trên 40 vạn dân thì cứ 7 vạn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số đại biểu không quá 35 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

– Huyện không thuộc các trường hợp trên, thị xã có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; Nếu có trên 80 vạn dân thì cứ 15 vạn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số đại biểu không quá 35 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

– Huyện, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ 100.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; Nếu có trên 100.000 dân thì cứ 15.000 dân thêm một đại biểu, nhưng tổng số đại biểu không quá 35 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

– Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định. theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh nhưng tổng số đại biểu không quá 40 đại biểu (giảm 05 đại biểu).

** Giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND huyện:

Theo đó, Thường trực HĐND huyện gồm: Chủ tịch HĐND; 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (hiện có 02 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân); Các Ủy viên là Trưởng các Ban của HĐND huyện.

3. Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã:

** Giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã:

– Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 2.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu (đối với xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 1.000 dân đến 2.000 dân giảm 5 đại biểu). ).

– Xã, thị trấn miền núi, vùng cao, hải đảo có từ 2.000 người đến dưới 3.000 người được bầu 19 đại biểu (giảm 6 đại biểu).

– Xã, thị trấn miền núi, vùng cao, hải đảo có từ 3.000 đến 4.000 nhân khẩu được bầu 21 đại biểu; Nếu có trên 4.000 dân thì cứ 1.000 dân thì bầu thêm đại biểu, nhưng tổng số đại biểu không quá 30 (giảm 5 đại biểu).

– Xã, thị trấn không thuộc các trường hợp trên có từ 5.000 nhân khẩu trở xuống được bầu 25 đại biểu; Nếu có trên 5.000 dân thì cứ 2.500 dân thì bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số đại biểu không quá 30 (giảm 5 đại biểu).

– Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu (giảm 4 đại biểu).

– Phường trên 10.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân được thêm 01 đại biểu nhưng tổng số không quá 30 đại biểu (giảm 05 đại biểu).

** Thay đổi cơ cấu Thường trực HĐND cấp xã:

Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các ủy viên bổ sung là Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân xã. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Căn cứ:

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;

– Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019;

– Nghị quyết 160/2021 / QH14.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng