Sẽ thí điểm liên kết giữa công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất và thủ tục thuế

  • 22/12/2021

Sẽ thí điểm liên thông các thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất và thuế (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện thí điểm liên thông giữa thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế. . Đặc biệt:

– Sản phẩm cần đạt: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.

– Thời gian thực hiện: Từ năm 2021-2025.

– Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp).

– Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

– Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Kinh phí của Bộ Tư pháp.

Thí điểm thực hiện liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

– Sản phẩm cần đạt được: Việc liên thông các thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế được thực hiện trên thực tế.

– Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 – 2025.

– Cơ quan chủ trì: Chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, Hải Dương và UBND cấp tỉnh tại các địa phương sẽ triển khai thí điểm.

– Cơ quan phối hợp: Chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

– Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ: Kinh phí địa phương.

Ngoài ra, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, một số yêu cầu được đặt ra như sau:

– Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng tại địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng;

– Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công chứng;

– Tổ chức tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường điện tử và cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến hoạt động công chứng;

– Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các nước về mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin về công chứng và công chứng số;

– Kiểm tra, khảo sát, đánh giá, tổ chức hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng.

Quyết định 299 / QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hồng Đức

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng