Quyết định 27/2021 / QĐ-TTg: Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho nhiều đối tượng

  • 10/01/2022

Quyết định 27/2021 / QĐ-TTg: Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho nhiều đối tượng

Theo đó, đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2021 là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước trực tiếp cho thuê đất theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. thẩm quyền đối với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

Quy định này áp dụng đối với cả trường hợp người đang thuê đất không được miễn, giảm tiền thuê đất và người đang thuê đất được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. .

Giảm tiền thuê đất

– Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định 27/2021, không giảm tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

– Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính vào số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất được giảm tiền thuê đất theo quy định thì được giảm 30% tiền thuê đất trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Quyết định 27/2021 / QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng