Quy Định Về Lập Dự Toán Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Tài Sản Công

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy định về lập dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Theo đó, quy định về việc lập dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công như sau:

(1) Việc lập dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

(2) Thông tư 65/2021 bổ sung một số hướng dẫn về lập dự toán như sau:

– Hàng năm căn cứ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, trên cơ sở trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật. , sửa chữa tài sản công quy định tại Điều 3 Thông tư 65/2021; Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, tổng hợp vào dự toán trình cấp có thẩm quyền. xem xét, tổng hợp vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

– Hồ sơ, tài liệu kèm theo dự toán bảo dưỡng, sửa chữa công trình, thiết bị thi công; bao gồm: tên tài sản công cần bảo dưỡng, sửa chữa; thời điểm bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công gần nhất; lý do, mục tiêu, khối lượng công việc bảo dưỡng, sửa chữa; Dự trù kinh phí, thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

(3) Trong năm, cơ quan, đơn vị có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công ngoài dự toán được giao thì cơ quan, đơn vị tự bố trí trong dự toán được giao và bảo đảm hồ sơ tài chính. dữ liệu theo quy định tại đoạn (1), (2).

(4) Trường hợp tài sản công bị hư hỏng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác mà cơ quan, đơn vị quản lý tài sản công không cân đối được kinh phí sửa chữa từ dự toán. Được giao; Theo báo cáo đánh giá thiệt hại tài sản công, cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công lập dự toán kinh phí sửa chữa, khôi phục hoạt động bình thường của tài sản công. Cơ quan quản lý cấp trên xem xét, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng, khôi phục hoạt động bình thường của tài sản công phù hợp với mức độ đầu tư. mức thiệt hại, theo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và phù hợp với phân cấp ngân sách nhà nước.

Việc lập dự toán sửa chữa, khôi phục hoạt động bình thường của tài sản công thực hiện theo quy định tại khoản (1), (2).

Thông tư 65/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/09/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng