Quy định về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

  • 10/01/2022

(1) Dự án quy định tại Điều 11 Nghị định 25/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 108 Nghị định 31/2021) được tổng hợp vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, cụ thể như sau:

– Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời là văn bản phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. .

Căn cứ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm. chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án.

Đối với dự án thực hiện trong khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế xác định và phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trước khi công bố danh mục dự án.

– Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì việc lập và phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản (2). , (3).

(2) Lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án không phải chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư:

– Trường hợp dự án do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập:

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung đề xuất bao gồm: tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng kinh phí thực hiện dự án, vốn đầu tư; kế hoạch huy động vốn; thời hạn và tiến độ đầu tư; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại khu vực dự án, nhu cầu sử dụng đất dự kiến ​​(nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt; ngôn ngữ đăng thư mục dự án; phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của dự án đầu tư và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của chủ đầu tư.

– Trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất:

Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất không thuộc danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Hồ sơ đề xuất bao gồm các nội dung sau:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu đề xuất dự án không được chấp thuận;

+ Nội dung đề xuất dự án đầu tư bao gồm: tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng kinh phí thực hiện dự án, vốn đầu tư; kế hoạch huy động vốn; thời hạn và tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đảm bảo quốc phòng, an ninh và sự phát triển bền vững của dự án đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại khu vực dự án (nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt;

+ Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư;

+ Các tài liệu cần thiết khác để giải trình đề xuất dự án (nếu có).

(3) Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất:

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất dự án quy định tại Khoản (2), Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan lập Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. ; thẩm định việc đáp ứng các điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điều 11 Nghị định 25/2020; xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian thực hiện theo yêu cầu thực tế.

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có nội dung yêu cầu sơ bộ. năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư.

(4) Công bố danh mục dự án:

– Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đã được phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế (đối với dự án thực hiện trong Khu kinh tế) công bố danh mục dự án theo quy định tại Điểm c Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định 25/2020.

– Nội dung công bố thông tin:

+ Tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng kinh phí thực hiện dự án, vốn đầu tư; kế hoạch huy động vốn; thời hạn và tiến độ đầu tư;

+ Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm dự án, diện tích khu đất thực hiện dự án; mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt;

+ Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của chủ đầu tư;

+ Thời hạn nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án;

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Các thông tin khác (nếu cần).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng