Nội dung chi tiết của phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DNNN

  • 10/01/2022

Nội dung chi tiết của phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DNNN (Ảnh minh họa)

(1) Thực trạng quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa

Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất mà doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp trình cơ quan chủ quản phê duyệt, bao gồm các nội dung sau: nội dung chính như sau:

– Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất;

– Hình thức và diện tích sử dụng đất theo từng hình thức, bao gồm: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần; Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; đất do nhận chuyển nhượng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

– Thời hạn sử dụng đất (lâu dài, thời hạn sử dụng đất còn lại đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn);

– Diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nêu rõ lý do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các kiến ​​nghị);

– Diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích;

– Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất được giao, cho thuê, cho mượn, góp vốn, liên doanh, liên kết, hợp tác không đúng quy định của pháp luật; diện tích đất đang có tranh chấp, lấn, chiếm; các trường hợp khác (nếu có);

– Diện tích không đưa vào sử dụng.

(2) Đề xuất phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng của địa phương đã được phê duyệt và công bố (nếu có); phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 118/2014 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chiến lược phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa đề xuất phương án sử dụng đất, bao gồm: tổng diện tích, số lượng khu đất đề nghị giữ lại sử dụng; trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất của từng thửa đất đang lưu giữ, sử dụng trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn.

(3) So sánh, đối chiếu phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có), phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công ; kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 118/2014 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các nội dung sau:

– Diện tích các loại đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) và không có thay đổi so với phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất đã được cấp quyền. được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 118/2014;

– Diện tích các loại đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng (nếu có), có sự thay đổi so với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về sử dụng đất. quản lý, sử dụng tài sản công, kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 118/2014 đã được phê duyệt.

– Diện tích đất doanh nghiệp được giao, cho thuê, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật phát sinh từ thời điểm phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, kế hoạch sử dụng đất. theo quy định tại Nghị định 118/2014 đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

– Diện tích đất không thuộc diện phải sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và diện tích đất không có trong kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 118 năm 2014 (nếu có) .

(4) Đối với diện tích đất thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương hoặc khác mục đích sử dụng đất thì thực hiện theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phù hợp với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 118/2014; Nếu diện tích không có trong kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều này thì việc xử lý thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 140/2020.

Nội dung kế hoạch sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa và tóm tắt nội dung kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 03/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng