Lĩnh Vực Và Phạm Vi Hoạt Động Của Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

STT

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Phạm vi hoạt động xây dựng chứng chỉ hành nghề

Cấp I

Cấp II

Cấp III

đầu tiên

Khảo sát xây dựng, bao gồm:

     

1.1

Khảo sát địa hình

Được làm giám sát viên khảo sát xây dựng phụ trách tất cả các nhóm dự án, tất cả các cấp công trình cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Giữ chức vụ chủ nhiệm khảo sát xây dựng đối với dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng đối với dự án nhóm C, dự án phải lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực ghi trong chứng chỉ hành nghề.

1,2

Khảo sát địa chất công trình

2

Thiết kế quy hoạch xây dựng

Là chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng thuộc lĩnh vực chuyên môn của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng.

Làm chủ nhiệm đồ án, thiết kế quy hoạch xây dựng thuộc lĩnh vực chuyên môn của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Làm chủ nhiệm đồ án hoặc chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng trong lĩnh vực chuyên ngành về đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3

Thiết kế xây dựng, bao gồm:

     

3.1

Thiết kế kết cấu công trình

Là nhà thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế và tư vấn thiết kế các công trình dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, silo, đường ống / cống, tuyến cáp treo vận chuyển người và các dạng khác. các cấu trúc khác của tất cả các cấp độ tòa nhà

Phụ trách thiết kế xây dựng, thiết kế và thẩm tra các kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể, silo, tuyến cáp treo vận chuyển người và các dạng kết cấu khác của công trình. từ cấp II trở xuống

Phụ trách thiết kế xây dựng, thiết kế và thẩm tra các kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể, silo, tuyến cáp treo vận chuyển người và các dạng kết cấu khác của công trình. từ cấp III trở xuống

3.2

Thiết kế cơ điện công trình

Phụ trách thiết kế thi công, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn cơ – điện các cấp công trình.

Làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm định thiết kế các môn cơ – điện của công trình từ cấp II trở xuống.

Làm thiết kế xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế các môn cơ – điện công trình cấp III, IV.

3,3

Thiết kế công trình cấp – thoát nước

Phụ trách thiết kế thi công, chủ trì thiết kế, bộ phận thẩm tra thiết kế cấp thoát nước các cấp công trình.

Làm thiết kế xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế cấp thoát nước các công trình từ cấp II trở xuống.

Làm thiết kế xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế cấp thoát nước các công trình cấp III, cấp IV.

3,4

Thiết kế xây dựng mỏ

Làm thiết kế xây dựng, phụ trách thiết kế, thẩm tra thiết kế các cấp công trình thuộc lĩnh vực được quy định trong chứng chỉ hành nghề.

Làm thiết kế xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình thuộc lĩnh vực được quy định trong chứng chỉ hành nghề hạng II trở xuống.

Làm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình thuộc lĩnh vực được quy định trong chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở xuống.

3.5

Thiết kế và xây dựng công trình giao thông, bao gồm:

3.5.1. Đường

3.5.2. Đường sắt

3.5.3. Cầu-Đường hầm

3.5.4. Đường thủy nội địa – Hàng hải

3.6

Thiết kế và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm:

3.6.1. Cấp thoát nước

3.6.2. Xử lý chất thải rắn

Làm thiết kế xây dựng, phụ trách thiết kế, thẩm tra thiết kế các cấp công trình thuộc lĩnh vực được quy định trong chứng chỉ hành nghề.

Làm thiết kế xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình thuộc lĩnh vực được quy định trong chứng chỉ hành nghề hạng II trở xuống.

Làm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình thuộc lĩnh vực được quy định trong chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở xuống.

3.7

Thiết kế và xây dựng các công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Làm thiết kế xây dựng, phụ trách thiết kế, thẩm tra thiết kế các cấp công trình thuộc lĩnh vực được quy định trong chứng chỉ hành nghề.

Làm thiết kế xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình thuộc lĩnh vực được quy định trong chứng chỉ hành nghề hạng II trở xuống.

Làm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình thuộc lĩnh vực được quy định trong chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở xuống.

4

Giám sát thi công, bao gồm:

     

4.1

Giám sát xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Làm giám sát trưởng các công việc thuộc ngành, lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát thi công các cấp công trình thuộc các lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Làm giám sát trưởng công trình từ cấp II trở xuống thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát thi công các cấp công trình thuộc các lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Làm giám sát trưởng công trình từ cấp III trở xuống thuộc các lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát thi công các cấp công trình thuộc các lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

4.2

Giám sát thi công công trình giao thông

4.3

Giám sát việc xây dựng các công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

4.4

Giám sát việc lắp đặt thiết bị trên công trường

Làm giám sát trưởng, giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình các cấp công trình

Được phép của giám sát trưởng lắp đặt thiết bị vào công trình từ cấp II trở xuống, giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của các cấp công trình.

Được phép của giám sát trưởng lắp đặt thiết bị vào công trình từ cấp III trở xuống, giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của các cấp công trình.

5

Định giá xây dựng

Chủ trì quản lý chi phí đầu tư xây dựng không phân biệt loại, nhóm dự án và loại, cấp công trình.

Chủ trì quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại công trình từ nhóm B trở xuống và công trình từ cấp II trở xuống.

Chủ trì quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án nhóm C, dự án phải lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và công trình từ cấp III trở xuống.

6

Quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm:

     

6.1

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Có thể làm quản lý dự án của tất cả các nhóm dự án trong lĩnh vực quy định trong chứng chỉ hành nghề

Có khả năng làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, C trong các lĩnh vực được quy định trong chứng chỉ hành nghề

Được làm giám đốc điều hành dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực quy định trong chứng chỉ hành nghề.

6.2

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

6,3

Quản lý dự án đầu tư xây dựng phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Trung Tai

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng