Hướng Dẫn Công Tác Kế Toán Khi Chuyển Đổi Cbcnv Thành Công Ty Cổ Phần

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn công tác kế toán khi chuyển đổi CBCNV thành công ty cổ phần (Hình ảnh minh họa)

Thông tư 26/2021 / TT-BTC áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định 150/2020 / NĐ-CP.

Công tác kế toán khi chuyển đơn vị chất lượng cao thành công ty cổ phần

– Đơn vị chất lượng được chuyển đổi thực hiện theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện hạch toán theo quy định tại Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC cho đến ngày chính thức. chuyển đổi thành công ty cổ phần;

– Công ty cổ phần chuyển đổi từ công ty cổ phần tư nhân hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và hạch toán kế toán theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban đầu. ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC đối với các hoạt động phát sinh từ thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Nguyên tắc kế toán

– Các hoạt động liên quan đến xử lý tài chính để xác định giá trị đơn vị chất lượng quy đổi phải được hạch toán đầy đủ vào sổ kế toán của đơn vị.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu liên quan đến kết quả xử lý tài chính khi xác định giá trị đơn vị để quy đổi, đơn vị thực hiện hạch toán theo quy định của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành.

– Trên cơ sở số liệu ghi chép, phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán, đơn vị phải lập báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính theo quy định của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại thời điểm xác định giá trị. giá trị của đơn vị và thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

– Kết quả xác định giá trị đơn vị chất lượng và số liệu đánh giá lại giá trị tài sản của đơn vị chất lượng cho mục đích chuyển đổi không điều chỉnh trên sổ kế toán của đơn vị chất lượng theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. , nhưng được sử dụng làm cơ sở. Căn cứ để lập Báo cáo tài chính theo mẫu doanh nghiệp hướng dẫn tại Thông tư 26/2021 / TT-BTC.

Thông tư 26/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng