Doanh Nghiệp Là Gì? Quyền Và Nghĩa Vụ Của Doanh Nghiệp

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Doanh nghiệp là gì? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Khái niệm doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật để hoạt động kinh doanh. (Theo Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)

Các loại hình doanh nghiệp hiện nay bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Công ty Cổ phần.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Quyền kinh doanh

– Tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

– Quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn và hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô, ngành nghề kinh doanh.

– Lựa chọn hình thức và phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

– Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

– Kinh doanh xuất nhập khẩu.

– Tuyển dụng, thuê và sử dụng người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

– Chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

– Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp các nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

– Khiếu nại và tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

(Theo Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020)

* Nghĩa vụ của doanh nghiệp

– Đáp ứng Điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đầy đủ các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

– Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định. của Luật Doanh nghiệp.

– Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ, báo cáo đăng ký doanh nghiệp; trường hợp phát hiện thông tin kê khai, báo cáo chưa chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung thông tin đó.

– Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng trái phép người lao động chưa thành niên; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

(Theo Điều 9 Luật Doanh nghiệp 2020)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng